Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4g3 Olie, aant. 9,

de zaden van den paracaoutchoucboom. Res. 28 Maart 1913 no. 83, V. v. V. no. 195, sub 11. S 1 ij p m i d d e 1. Een onder den naam Diamant Einschleifmasse in den handel gebracht slijpmiddel, bestaande uit een mengsel van minerale olie en vermoedelijk carborundum (y). Res. 30 Juli 1918, no. 121, V. v. V. no. 979, sub 16.

tv) Ingevoerd in doosjes, tuben of andere emballage, bevattende elk minder dan 500 gram, is het artikel belast als Kramerij. Res. alsboven.

Smeer, bestaande uit afval, verkregen bij de zuivering van

raapolie door zwavelzuur. Res. 6 Dec. 1894, no. 17. S m e e r m i d d e 1 e n, uitsluitend bestaande uit een mengsel

van minerale olie en potlood, in groote verpakking. Res. 5 Juli

1911, no. 60, V. no. 135, sub 20. Solignum, een onder dezen naam in den handel gebracht

bederfwerend middel voor hout, bestaande uit zware teerolie (z).

Res. 13 Juni 1913, no. 76, V. v. V. no. 224, sub 20.

(*) Zie, nopens zoodanig groen gekleurd middel, onder denzelfden naam in den handel gebracht, aant. 1 op Verfwaren in olie.

Soya olie, een onder dezen naam aangegeven vette verzeepbare olie. Res. 17 Juni 1909, no. 87, V. no. 99, sub 4.

S p e k o 1 i e, zijnde reuzelolie, geschikt om als smeermiddel, brandmateriaal of ook als eetbare olie te dienen (aa). Res. 10 Nov. 1903, no. 28, en 10 Febr. 1904, no. 21. (aa) Verg. Talk-olie hierna.

Steenkolenteer- of harsolie. Gerectificeerde —. Zie hiervoor Naphtha.

Talk-olie (bb), zijnde het vloeibare gedeelte van talk, door omsmelting, langzame bekoeling en uitpersing verkregen, en, behalve voor andere doeleinden, voor het bereiden van zeep bestemd. Deze olie kan geacht worden met de vloeistof, in den handel onder den-naam van elaïne bekend (cc), in aard en bestemming overeen te komen (dd). Res. 2 Nov. 1863, no. 81 V. no. 158.

(bb) Onder de benaming talk-olie wordt ook wel ingevoerd een vloeistof, bijna geheel bestaande uit olelnezuur met een weinig olelne. Ree. 18 Juli 1900, no. 31 . jee) Zie aant. 2 hiervoor. . (dd) Verg. Spekolie hiervoor.

T e r b e n, een onder dezen naam ingevoerd mengsel, voornamelijk bestaande uit benzine en verder uit terpentijnolie. Res. 31 Mei 1906, no. 35.

Terpent ij n, z.g. kunstmatige (benzine), ingevoerd onder den naam van Turpoline. Res. 6 Oct. 1908, no. 1, V. no. 130, sub 4.

Terpent ij nolie, kunstmatige, zijnde een soort petroleumbenzine (ee). Res. 27 Mei 1907, no. 18.

(««) Verg. hiervoor Mineraal-terpentijn en Petroleumsprit, alsmede hierna Ultra-terpentijn.

Toluol. Res. 22 Juni 1907, no. 10.

T o r f i t-e x t r a c t, bestaande uit carbolzuurhoudende steenkolenteerolie, en dienende tot verbinding van torfitplaten. Res 13 Oct. 1899, no. 13.

T o u w o 1 i e, een mengsel van minerale en vette oüe, waaraan een geringe hoeveelheid zeep is toegevoegd. Res. 18 Febr 1903 no. 36. '

Sluiten