Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het als een slag van teleurstelling, dat de eerste post niets had „opgeleverd" en het was of hem daarmede het bizondere ontging, dat hij diepverholen verwachtte als plotse bevrijding uit den dagelijkschen sleurgang. Hij ontbeet haastig en aandachtloos, zich reeds licht-gejaagd en met eenige berustingsdofheid in het gewende gareel voelend. Eerst buiten, onder zijn gaan langs de stil-bezonde kleinestadsgrachten, hervond hij de volle aandacht voor zijn innerlijk zelf en het snelle spel van vragen en antwoorden, soms afgewisseld met het doorklinken van onverwachte gedachtestemmen nam hem geheel in bezit.

Allereerst legde hij de neiging bloot om den indruk van het ondergane weg te redeneeren. Waarom doe ik dat, vroeg hij zich af. Gemakzucht? Bén ik au fond een gareellooper,,wil ik mijn geest niet spannen door wat over de grens van één dag heengaat, stel ik de waan „een goed huwelijksleven" te hebben boven de uitzuivering door een mogelijk conflict? Of geloof ik niet aan de echtheid van mijn aanvoelingen? Wéét ik, dat ze te vaag zijn en daardoor zonder waarde? Hij stond stil om te zien naar een witgeschilderd jacht, pronkend met warm kopergeblink, dat er den vorigen dag nog niet lag en een herinnering trof hem. Hij had dien nacht

4

Sluiten