Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

ambtenaren op het hart, dat de behartiging van een welingelicht volkscredietwezen „een op den voorgrond tredend onderdeel" van hunne ambtelijke plichten betreft, zij gaf tevens te kennen, dat er naar diende gestreefd te worden de lust van particulieren op te wekken om voor deze publieke zaak mede te werken.

Weliswaar heeft de ervaring in dit gewest opgedaan met de dorpscredietinstellingen voldoende aangetoond dat op deze medewerking (ik heb hier speciaal op het oog de hakims en de anak boeah) lang niet altijd valt te rekenen en dat in sommige gevallen de dorpscredietinstellingen zonder krachtigen steun van het bestuur een mislukking zouden zijn geweest, doch dat mag geenszins aanleiding zijn, de medewerking van particulieren te versmaden. Aan een geheel door de overheid beheerd en bestuurd credietwezen zijn zooveel nadeelen verbonden, dat alles in het werk dient te worden gesteld om in het eigen belang van volkshoofden en bevolking den steun door haar aan de credietinstellingen te verleenen, te winnen en te versterken.

In de tweede plaats heb ik hier op het oog de in dit gewest bestaande Volksbank Minang Kabau en de mate van medewerking welke zij zal kunnen verleenen opdat ook op den duur de bestuursambtenaren zooveel mogelijk ontlast kunnen worden van de velerlei bemoeienissen met de dorpsbankjes.

In hoofdstuk XV van dit boekje wordt in het kort een uiteenzetting gegeven van de beteekenis dezer semi-officieele instelling voor de dorpsbankjes en van de rol, die zij meer en meer in de economische ontwikkeling van dit gewest zal kunnen vervullen. Zij zal ook zeer belangrijke diensten aan het inlandsch gemeenteünantiewezen kunnen bewijzen. Reeds thans ondervindt het Inlandsch en Europeesch bestuur welk een gemak de talrijke dorpscredietinstellingen, gesteund door de V. M., aanbieden voor het beheer der gemeentefinantiën. Ook in de toekomst zal de V. M. als zijnde de aangewezen instelling voor het sluiten van gemeenteleeningen, voor de inlandsche gemeentepolitiek een zeer belangrijke steun kunnen zijn. Het is echter

Sluiten