is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskaartboek van Wisbuy, gedrukt te Antwerpen by Jan Roelants en te koop te Amsterdam by Hendrick Albertsz, 1566

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIE CAERTE VANDER SEE. XXXII.

81

van den ander saet. Ende aen die noort side vander Cape ligghen twee Santbayen bi malcander. Ende aen die noort noortoost hoeck vander Cape leyt een reghel van leeghe Rudtsen, ende midden in den reghel leyt een groote Rudtse, ende die leyt, oft een Roochuys waer. Ende als ghy binnen die Cape coempt, so leyt daer aen die suyt side van die Cape een Saytbaye ende bi suyden de Santbaye leyt eenen leegen 1*1 platen Berch, ende die en is niet half so hooghe als dat hoohlant, dat daer achter leyt. Ende westwaert vant suyt eynde vanden platen Berch, daer ligghen twee groote Rudtsen hart aen malcander. Ende bi suyden den platen Berch leyt noch een Santbaye, ende een stuck bi suyden die Santbaye leyt eenen wthoeck van die Wijck, daer die hauen Frole in leyt. [1532,24,io; 1541,26,s; 1568,45,8].

4. Als ghi wilt seylen inder hauen vander Frole, soo suldy inden Wijck seylen, also langhe dat ghy die hauen vander Frole open siet aen bacboordt van v, ende als ghi dat in sult seylen, ende seylt1) niet verder dan voor dat Dorp van dye Frole, ende settet1), want daer binnen ist al vlack; die hauen strect noortoost in, tis een goede hauen voor Craken, die suytwaert willen wesen. f1532, 24,u; 1541,26,4; 1568, 45,9].

5. Die wil seylen in die Croongie, die sal gaen vander cape Prior suyden ten oosten nae de Croongie. Ende als hi is binnen die cape Prior, soo sal hi dat oost Lant naest seylen, want dat west lant is al vuyle. Ende hi sal sien suytwaert van hem wel twee mijlen verre staet eenen langhen smallen Toren8), ende die is bouen plomp, ende si staet niet seer hooch bouen die Zee. Ende suytoostwaert

') 1532: so suldi westlande naest seilen. ') 1532: settet daer; 1541: set het daer. ') O: de Herkules-Toren.

Die Caerte vander See (1566). 6