Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Hfdst. 1 (afschaffing en vervanging van vroegere wetten enz.).

= „of uit de entrepots". Het tarief wordt dus ook toegepast op goederen uit entrepots tot verblijf binnenslands aangegeven. Die aangifte moet worden gedaan ter plaatse, waar het entrepot gelegen is. Uitslag zonder aangifte is strafbaar volgens art. 207.

Boor goederen worden in deze wet begrepen alle waren en koopmanschappen, geene ui'gezonderd, mitsgaders paarden en allerhande vee. De Fransche tekst luidt: Par marchandises on entend dans la présente loi, tous objects et denrées, sans exception quelconque, de mcme que les chevaux et toutes espèces de bestiaux.

Aan het begrip „goederen", in den Franseben tekst marchandises, tous objets et denrées, moet dus een ruime beteekenis worden gehecht. Daar valt dus b.v. ook onder gemunt vreemd geld. Zie hierbij het Arrest H. B. 18 Oct. 1920 B no. 2806.

Onder „goederen" worden verder bedoeld zoowel accijns-vrije als accijns-goederen. Wil de wet eene bepaling enkel op accijnsgoederen hebben toegepast, dan bezigt ze de algemeene benaming: „accijns-goederen" of ze noemt ze speciaal: „zout, gedistilleerd, enz."

Art. 4. Des Rijks inkomende, uitgaande en transitorechten zijn van alle, daarvan niet expresselijk vrijgestelde, goederen verschuldigd, zoo menigmalen dezelve het Rijk worden in-, uit- of doorgevoerd.

Het invoerrecht is dus verschuldigd bij eiken wederinvoer, als niet eene uitdrukkelijke uitzondering is gemaakt (zie b.v. art. 36 en het 17° hoofdstuk der wet, zoomede de artt. 3 tot en met 6 der Tariefwet), zoowel van gebruikte als van nieuwe voorwerpen.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Van de vrijdommen in het algemeen.

De vrijdommen zijn thans opgenomen in artt. 3 tot 6 der Tariefwel van 15 Augustus 1862 S. no. 170. Deze wet is in eene afzonderlijke uitgaaf opgenomen.

Dit hoofdstuk werd ingetrokken bg art. 14 der wet van 19 Juni 1845 S. no. 28 (Verz. 1845 no. 100).

DERDE HOOFDSTUK.

Van den invoer uit zee.

Het doen van eene specifieke opgave van de ingeladen goederen is bq invoer uit zee niet wel mogelijk. En al ware ze mogelijk, dan nog zou een dadelijke visitatie onuitvoerbaar zijn. Daarom kan een en ander worden uitgesteld tot na aankomst op de losplaats. Evenwel zijn reeds dadelijk bij het binnenkomen de rechten verschuldigd en om nu te voorkomen, dat die rechten worden ontdoken door, tusechen de eerste wacht en de losplaats, goederen aan de lading te onttrekken of belaste tegen onbelaste goederen te verwisselen, zijn in dit opzicht bepalingen opgenomen omtrent de inklaring en het vervoer naar de losplaats.

Sluiten