is toegevoegd aan uw favorieten.

Verbetering van ons stelsel van overdracht van onroerend goed

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

zullen zij zich niet kunnen beroepen, tenzij de verkrijger het had kunnen weten. Ook op oorzaken van absolute nietigheid staat een beroep hun niet vrij, wanneer uit de registers niet van die nietigheid bleek. In geval van absolute nietigheid echter kan ieder ander belanghebbende dit gebrek inroepen. Derden, die aan de publicatie geen deel gehad hebben, behouden dus al hun rechten, maar het is zeer de vraag of dat in dit geval wel ooit tot een revindicatie zal leiden. Het gevaar voor de latere verkrijgers komt dus van de kant van derden, die niet aan een publicatie gebonden zijn. Hetzelfde is het geval, wanneer een overdracht aan relatieve nietigheid lijdt ten opzichte van derden. Meestal zal die relatieve nietigheid gegrond zijn op een beperking der beschikkingsbevoegdheid, die gepubliceerd moet worden om tegen derden te kunnen werken. In de andere gevallen echter, waarin het beroep van derden op een absolute of relatieve nietigheid de rechtszekerheid van latere verkrijgers in gevaar brengt, kan men het verkeer beschermen door bepalingen, die de werking daarvan tegen derden te goeder trouw uitsluiten. Onze wet geeft hierin reeds het voorbeeld in de artt. 1377 lid 2 B. W. en 51 lid 3 Fw.

Bestrijding van het eigendomsrecht zou zeker kunnen voorkomen, maar een actief verkrijger zou toch slechts zeer zelden te vreezen hebben, dat een onbekend pretendent onverhoeds zijn recht betwistte. Dat een handelingsonbekwame achteraf op een levering terugkomt, mag niet als een grief gelden. Latere verkrijgers behooren zich van de handelingsbekwaamheid van hun rechtsvoorgangers te vergewissen. Hetzelfde geldt voor vormgebreken, die uit het ingeschrevene blijken. Het eenige gevaar dreigt ten slotte eigenlijk van den waren eigenaar, over wiens goed een niet-gerechtigde beschikte. Tegen hem moet de verkrijger het steeds afleggen. Maar de kans dat dit geval zich voordoet is reeds thans gering en zal in een verbeterd negatief stelsel nog veel geringer worden. De mogelijheid van verrassingen wordt sterk beperkt, door de uitbreiding van de aan boeking onderworpen overgangen evenals door het instituut van den héritier apparent. Men ziet dus dat het volmaakte niet bereikt is. Evenals elk ander stelsel heeft ook dit zijn zwakke punten, maar in de practijk