Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENHONDERDGEMETENPOLDER

463

't Was alsof zijn ondergang voor goed was ingetreden. Hier een zeer gebroken dijk met een weggespoelde sluis, tengevolge van welke omstandigheid het water dagelijks met geweld in en uit den polder, vloeide; daar door instorting bedreigde schuren met een aan bederf lijdenden oogst, en in de verte op alsnog boven de golven reikende dijken, omdwalend vee voor hetwelk noch bergplaats, noch voeding meer bestond. En niet alleen de onderhavige polder was door dit ongeval zwaar getroffen, ook Schakerloo en zelfs het verwijderde Poortvliet, leden van de bevloeiïng schier even grooten last.

Onmiddellijk na het ontstaan van dit zoo vreeselijk ongeval waren door het dijksbestuur in overleg met ingelanden middelen beraamd, om den polder te beverschen, eene waarlijk ingewikkelde onderneming, doch met welke mén gelukkig, met de technische uitvoering, niet onvoorspoedig was, doch waarvoor men, blijkens een in April 1672 daarvan gedane rekening, alstoen reeds de aanzienlijke uitgaaf van ruim 6763 £ Vlaamsch of van f 40'579,75 van onze munt had besteed, (a)

De kosten van de noodzakelijk geoordeelde werken had men getracht te vinden uit de onmiddellijk vastgestelde omslagen en verder uit het sluiten van leeningen, die door de polders, welke door de sluis uitwaterden, Gemetsgemetsgewijze zouden worden gedragen; maar het volledig bijeenbrengen van deze had veel moeite tot gevolg.

Over dé wijze van afsluiting van den gebroken dijk en over een vooraf te gane binnendijksche omkading der ontstane opening, waren de dijkgraven Manteau van Dalen, Annima en 1. de Wayer, geraadpleegd; terwijl laatstgenoemde, een in dijk- en polderzaken ervaren man, met de uitvoering van een en ander meer bepaaldelijk was belast, (b)

Hoewel wij mededeelden, dat het met de herbedijking niet onvoorspoedig was gegaan, moet toch worden'opgemerkt, dat de te heelen dijkbreuk in Augustus van het

(a) Rekening van 11 April 1673.

\b) I. de Wayer was dijkgraaf van de Watering van Scherpenisse. Hij was dit ook eenigen tijd van het Waterschap St. Maartensdijk.

Sluiten