is toegevoegd aan uw favorieten.

Van leven en sterven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

kon en dat op de rugzijde de annonce eener binnenlandsche Maatschappij vertoonde; de derde maal in den vorm van een gewoon sigarenzakje, waarop een rebus afgedrukt stond, welks niet moeielijke oplossing mij tot mijn verrassing den naam eener bekende Nederlandsche Levensverzekering-Maatschappij deed vinden. Ik heb er toen hartelijk om gelachen, maar toch speet het mij, c'at een Levensverzekering-Maatschappij op die wijze reclame maakte. Trouwens: de gustibus non est disputandum, over den smaak valt niet te twisten.

In het buitenland wordt zeer veel (en enkele malen ook in ons Dankbetuiginland) gewerkt met annoncen van anderen. Dit moge eenigszins 88n' zonderling klinken, niettemin is de zaak zeer eenvoudig. Wanneer een verzekerde gestorven is en de verzekerde som uitbetaald wordt, verzoekt de Maatschappij aan dengene, die haar in ontvangst neemt, doormiddel van een advertentie openlijk dank te betuigen aan de Maatschappij voor de coulante wijze, waarop zij de zaak behandeld heeft. En daar de verzekeringspenningen den begunstigde in een dankbare stemming hebben gebracht, is hij in verreweg de meeste gevallen daartoe gaarne bereid. Zoo ziet men dan in de dagbladen — in sommige landen bijna dagelijks! — annoncen van ongeveer den volgenden inhoud: „Ik, ondergeteekende, betuig hierbij openlijk mijn innigen dank „aan de Maatschappij A (dit met vette letter!) en haren Agent te X, „den WelEdelen Heer B (alweer met vette letter!), uithoofde van de „prompte uitbetaling van de som, mij door wijlen mijnen echtgenoot „verzekerd. Aangezien mijn echtgenoot slechts één enkele premie vol„daan had en het geld mij niettemin reeds 8 dagen na zijn overlijden „werd ter hand gesteld, kan ik een ieder deze solide Maatschappij ten „zeerste aanbevelen."

Enkele malen heb ik voorbeelden van zulk een advertentie in Nederland ontmoet. Eén Maatschappij vulde daar zelfs eene eigen publicatie met zulke dankbetuigingen.

't Is in den grond allerzonderlingst, zulk een openbare dankbetuiging aan een Maatschappij, die niets meer deed dan waartoe zij zich verbonden had, en die men voor den rechter gedaagd zou hebben, wanneer zij haar verplichting niet was nagekomen! Een stille dankbetuiging aan den overleden man, die haar voor armoede bewaard heeft, is beter op haar plaats, al blijft ze ook misschien in het hart der weduwe verborgen. — Intusschen voorzien zich Agenten en Inspecteurs der bewuste Maatschappij van een flink aantal exemplaren van de courant, waarin