is toegevoegd aan uw favorieten.

Karakterstudie en opvoeding

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

108

vat hoog en nou, dan is die water diep, is hy daarenteen laag en breed, dan is die water vlak, maar het 'n groot oppervlakte. Wat ons in diepte win, verlies ons in breedte. Met alle sterk konsentrasie gaat gepaard die vernouing van bewussyn. Die wet van kompensasie gaan hier ook ten volle op.

Vir die ernstige opvoeder is dit van groot g«wig om met homself daaroor in die reine te wees, of hy 'n meer sekundêre of 'n meer primêre kind voor hom het. So ooit dan sal dit bier nodig wees, om deur 'n verstandige opvoedingsmetode te probeer vaste gewoontes van dink en handel aan te kweek by die primêr-funksionerende kind.

Deur telkens daarop te wys dat sy voorbarige generalisasies die resultaat is, nie van domheid, stompheid of gebrek aan insig nie, maar van eensydigheid, van die neiging om konklusies te trek uit 'n deel van die gegewens, terwyl die ander deel óf heeltemal uit die oog verloor word, óf in die gejaagdheid van sy dink en doen nie hulle volle gewig in die skaal kan werp nie, sal die onderwyser hom kan bring tot grondige selfkennis en beter insig van sy tekortkoming. Op die manier word alvas remming uitgeoefen op die neiging: van hak op tak te spring sonder aan die tussenskakels te dink.

Aan die ander kant mag die onderwyser ook nie vergeet nie, om sy waardering te laat blyk waar dit geld die vlugge en rake kyk, die geestige opmerking en by-derhandheid van die primêre kind. Die wêreld is vol verskeidenheid, en in die opvoeding is dit ons nie te doen om die verskeidenheid tot eenvormigheid te bring nie. Behalwe die onmoontlikheid van so 'n resultaat te bereik, kan 'n mens nog wys op die ongewensheid daarvan. Nee, nie die verskil in aard, maar die waardeverskil moet in die oog gehou word. Van die primêre kan die opvoeder nooit 'n sekundêre kind maak nie, maar hy kan die eensydige ontwikkeling van so 'n temperament teengaan. Hy kan ander faktore van die karakter opwek en in diens van die opvoeding gebruik om ewentuele uitwasse te voorkom. Waar die kind geneig is om besluite te neem sonder genoegsame voorafgaande oorweging van alle konsekwensies, moet hom