is toegevoegd aan uw favorieten.

Invaliditeitswet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETTEN TOT WIJZIGING DER INVALIDITEITSWET.

117

In dat artikel wordt de eerste volzin van het tweede hd gelezen als volgt: °

„(2) Voor echtgenooten, die beiden recht op een der bedoelde renten hebben of die een van beiden recht op een ouderdomsrente, als bedoeld in de artikelen 26 en 28 der Ouderdomswet hebben, bedraagt de rente / 130 gulden per jaar.".

In den tweeden volzin worden de woorden: „een der genoemde vier artikelen", veranderd in de woorden: artikel 373 of krach tens de artikelen 26.of 28 der Ouderdomswet" en de woorden„een dier artikelen", in de woorden: „artikel 369 370 of 373"'

De aanhef vanfhet derde hd wordt gelezen als volgt- De rente van 130 gulden wordt door het bestuur der Bank "ver heegd tot 156 gulden." ,

Artikel LX.

In het eerste hd van artikel 375 der Invahditeitswet vervallen, de woorden: „, artikel 371".

In het tweede hd vervallen de woorden: „c. artikel 371" en„c. artikel 31 in werking is getreden".

Artikel LXI.

In artikel 377 der Invahditeitswet wordt de comma-punt geplaatst achter „bereikt", vervangen door een punt en vervallen d™rdfn: »de ^ente bedoeld in artikel 371, op den dag, waarop artikel 31 in werking is getreden."

Artikel LXII.

In artikel 378 der Invahditeitswet vervallen de woorden„en de renten, krachtens artikel 371 uitgekeerd,".

Artikel LXIII.

In artikel 379 der Invahditeitswet worden de woorden- Weezenrente wordt aan kinderen", vervangen door de woorden„Weduwenrente wordt aan de weduwe en weezenrente wordt aan kinderen .

In datzelfde artikel worden de woorden: „mits door of voor den verzekerde minstens 15 premiën zijn betaald voor ieder vol jaar dat de verzekering heeft geduurd.", vervangen door de woorden: „mits het getal der door of voor den verzekerde betaalde premiën »/„ bedraagt van het getal der weken ver-