is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrijwillige landstorm

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Administratie

83

Door de verschillende commandanten worden aangeteekend, op een eenvoudige wijze, de bedragen der opgemaakte betalingsstukken. Ingeval door hen begrootingsopgaven moeten worden ingediend, kunnen dergelijke aanteekeningen van veel nut zijn, terwijl zij het overzichtelijke beheer zeer bevorderen.

Bovendien moet van den inhoud van alle betalingsstukken voldoende aanteekening worden gehouden, om bij het in ongereede raken, daarvan een duplicaat te kunnen opmaken.

Misschien ten overvloede wijs ik er op, dat op rekeningen en uitschottenstat en niet alles dooréén moet worden verantwoord.

Zoo zullen afzonderlijke rekeningen behooren te worden opgemaakt voor: 1, auto- en motorhuur; 2, administratietoelagen; 3, instructietoelagen; 4, bureelkosten, hieronder begrepen verlichting en verwarming; 5, verblijfstoelagen; 6, huur van lokalen voor oefeningen; 7, kosten verbonden aan propaganda; 8, bewaking van wapenen en munitie; 9, kleedingtoelage; 10, herstellingskosten voor kleeding en uitrusting.

Uitgegeven bedragen boven de ƒ 3,— moeten vergezeld gaan van de daarop betrekking hebbende quitanties; zegelkosten mogen niet in rekening worden gebracht; quitanties boven de ƒ 10,— voor leveringen of werkzaamheden voor het Rijk behooren niet te worden gezegeld.

Waar mogelijk moet in het hoofd van den uitschottenstaat of rekening worden vermeld het onderwerp, met de daarop betrekking hebbende aanschrijving of beschikking, b.v.:

Toelage aan adrninistrateurs, vastgesteld bij schrijven van den Opperbevelhebber van L. en Z. dd. 15—5—1917 O. V. I. no. 86619. L. S. M. 1367", of

Instructietoelagen vastgesteld bij schrijven Opperbevelhebber van L. en"z. dd. 18—11—'15 O. V. I. no. 38255 Geh. G. S. no. 11530", of

„Vergoeding voor het herstellen van kleeding en uitrusting vastgesteld bij 'beschikking van den M. v. O. van 24 Januari 1919, Vide afd. no. 69", of

„Kleine uitgaven ad ƒ 0,50 per man en per jaar vastgesteld, bij beschikking van den M. v. O. dd. 18—12—'15, Ilde afd. no. 17", enz. enz.

Ik behoef er niet op te wijzen, dat bij het doen van dienstreizen, zooveel mogelijk van openbare middelen van vervoer moet worden gebruik gemaakt en, dat de tijdstippen van aanvang der reizen, wanneer zich daartegen de belangen van den dienst niet bepaaldelijk verzetten, zoodanig moeten worden gekozen, dat de reizen op de minst kostbare wijze plaats hebben.

Ik vertrouw er voorts op, dat de commandanten zullen toezien, dat de dringend noodige zuinigheid zal worden betracht.

Er moeten tot nader order afzonderlijke rekeningen worden gemaakt ten behoeve der gewone vrijwilligers, en voor uitgaven der buitengewone x) vrüwilUgers.

Mochten door sommige verbanden of korpsen, omtrent deze regelen bezwaren worden gevoeld, of nadere inlichtingen worden begeerd, dan wordt verzocht, vóór den lOen December a.s. dit schriftelijk te melden.

Er zal dan door mij van elk dezer verbanden en korpsen een administratief onderlegd persoon naar hier worden ontboden, die de bezwaren kan inbrengen of inlichtingen kan vragen.

Het is mijn voornemen deze administrateurs, zoo mogelijk, tezamen te ontvangen.

Ten slotte de mededeeling, dat de Inspecteur van de Militaire Administratie zijne instemming betuigd heeft met den inhoud van dit rondschrijven.

Voorts verzoek ik U den administrateur van het legeronderdeel, waarbij gij in betaling zijt, een exemplaar van dit rondschrijven ter hand te stellen.

l) Hier wordt bedoeld: „bijzondere".