Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vni

d. de hoogte met zijn mechanische (vermindering der atmospherische druk) en zijn chemische consequenties (verlaging der partiëele zuurstofspanning).

e. het door witte wolken teruggekaatste, veel ultraviolette stralen bevattende zonlicht;

f. het aanhoudende krachtige geluid van den motor en het gefluit door de strak gespannen draden;

g. de draaibewegingen van het toestel in de 3 vlakken der ruimte;

h. de verticale stijg- en daalbewegingen (bij remous).

i. de voortdurend gespannen aandacht;

j. de (meestal onbewuste) angst voor ongevalsmogelijkheden (brand, noodlanding, mist enz).

Enkele van deze invloeden werken op het menschelijke organisme in zijn geheel, zooals b.v. de hoogte, andere hebben bijzondere aangrijpingspunten, zooals de teruggekaatste zonnestralen, die op het oog, het geluid van den motor, dat op het oor inwerkt enz. enz.

De bestudeering dezer bijzondere invloeden kan op twee wijzen geschieden: in het vliegtuig zelve gedurende de vlucht en iu een caisson, waarin onderdruk en lage temperatuur kan worden aangebracht. Bovendien door onderzoek van vliegers, die gedurende langen tijd aan de bedoelde invloeden zijn blootgesteld geweest (hierdoor is men b.v. op het spoor gekomen van de gevolgen van het onder e genoemde).

a. Voornamelijk van Italiaansche zijde (Aggazzotti, Galeotti) zijn een aantal onderzoekingen gedaan omtrent de invloed van wind op de respiratie en de hartswerking J). Zij vönden, dat een krachtige windstroom op gelaat en mond het ademhalingsrythme irregulair deed worden en er adempauzes van verscheiden

1) Aggazzotti e Galeotti. Influenza del vento sulla funzione respiratoria e sul polso. Eicerche biologiche p. 107.

Sluiten