Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

gegevens in geregelden samenhang tracht te beschrijven. Zij heeft dus in de allereerste plaats ten doel de gesteldheid en den aard der acties, welke in en -door de ziel plaats grijpen, aandachtig na te gaan en te onderzoeken. Daardoor is het mogelijk, zich op de hoogte te stellen van de natuur van het voorwerp der opvoeding en eerst, wanneer dat voorwerp voor het zielsoog van den opvoeder in heldere lijnen geteekend staat, zal hij in staat zijn in den goeden zin van het woord opvoeder te zijn, die met bewustheid en wetenschap, met kennis van den bevoegden leider, het kind weet te brengen, onder den zegen des Heeren, tot het doel, dat hij zich voorstelde. In de opvoeding mag het luk-raak werken geen regel zijn, doch dient een vaste systematische gang gevolgd te worden. Als zoodanig is nu de psychologie, en in bond daarmee de paedologie een, uitnemende hulpwetenschap voor de paedagogiek. Nu weer niet zoo, dat de paedagogiek rust op de psychologie, doch dat gene zich aanpast bij deze. Immers de psychologie beschrijft alleen, hoe het voorwerp der opvoeding is, en niets meer. Doel en middelen moeten steeds blijven bij de paedagogiek, omdat deze door de psychologie niet kunnen worden aangegeven. De zielkunde zegt wel, wat is, maar niet, wat moet. Dat doet alleen de paedagogiek en daarom is het streven in onze dagen te veroordeelen om de paedagogiek geheel op psychologischen grondslag te bouwen.

Voor ons, die vasthouden aan datgene, wat de Heere in Schriftuur en natuur openbaarde, kan het niet twijfelachtig zijn, dat zulk eene opvoeding ingaat tegen Gods bestel en daarom blijven de psychologie en paedologie op de haar aangewezen plaats, n.1. om als hulpwetenschappen de paedagogiek ter zijde te staan.

De studie op het gebied der psychologie en paedologie heeft in onzen tijd een groote vlucht genomen en wij kunnen haast spreken dat wij leven in de eeuw der psychologie. Wie aan deze studie te gast wil gaan, kan te kust en te keur de noodige studiewerken vinden. Maar, en deze bedenking dienen wij even onder de oogen te zien, kunnen wij alles, wat deze studie opleverde, zoo maar voetstoots aanvaarden?

Sluiten