is toegevoegd aan uw favorieten.

Instructie voor de uitoefening op de postkantoren en de bijkantoren van den dienst der postspaarbank in Nederlandsch-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

179—181

HulppostKantoren.

80

drag der inlagen of van het saldo der inlagen en terugbetalingen.

Aanv. De origineelen worden op het kantoor van de duplicaten gescheiden ; origineelen en duplicaten worden afzonderlijk aan den Directeur doorgezonden tegelijk 'met de origineelen en duplicaten van de eigen verantwoordingsstaten van het kantoor, waarop de totaal bedragen van de staten der hulpkantoren zijn overgenomen.

Verantwoor- 180. De inlagen en terugbetalingen bij de hulpkantoren ding van inla- worden aangemerkt als ontvangsten en uitgaven van het kangen en terug- toor. Op de eigen verantwoordingsstaten form. IV en VIII betalingen van het kantoor worden mitsdien overgebracht en bij het dagdoor het totaal van den dag, waarop de staten ontvangen worden, opkantoor, geteld de algeheele totale bedragen voorkomende op de verantwoordingsstaten der hulpkantoren.

Aanv. De overbrenging geschiedt op den dag, waarop het kantoor de staten van het hulpkantoor ontvangt. Overgebracht wordt alleen het algeheele totale bedrag, met vermelding van den naam van het hulpkantoor. Dus niet de bedragen der dagtotalen van het hulpkantoor en evenmin eene specificatie van de inlagen en terugbetalingen; deze blijken uit de bijgevoegde staten van het hulpkantoor zelve.

Heeft het kantoor op dien dag geen eigene inlagen en terugbetalingen te verantwoorden, dan worden alleen de bedragen der hulpkantoren vermeld en vormen deze het dagtotaal van dien dag.

Boeking der 181. De boeking bij de hulpkantoren van de dagtotalen der dagtotalen inlagen en terugbetalingen in het daarvoor bestemd register op het form. IX geschiedt op geheel dezelfde wijze als bij de kantoren.

hulpkantoor. De hulpkantoren, welke eens of meermalen daags postverbinding hebben, dienen op den eersten dag van elke maand, de overige per eerste postgelegenheid na elke maand, een uittreksel uit register form. IX (c. q. als nihilstaat) aan het kantoor in ter doorzending aan den Directeur. Op de indiening van deze uittreksels form. IX& wordt door de kantoorchefs nauwkeurig toegezien.

Aanv. Voor eene goede controle op de hulpkantoren zijn deze uittreksels onmisbaar, zoodat elke vertraging in de indiening aanleiding moet geven tot eene herinnering. Blijft de hulppostcommies nalatig, dan *é wordt daardoor het vermoeden gewekt, dat onregelmatigheden in het geldelijk beheer van het hulpkantoor zijn gepleegd, en moet daarvan onverwijld kennis worden gegeven aan den Europeeschen bestuursambtenaar onder wiens toezicht de hulppostcommies is geplaatst. Verzuim hiervan komt voor de verwoording der kantoorchefs.