Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

respect voor den Staat bij te brengen. De zegeningen welke de gemeenschap brengt, zijn zoo groot, dat het niet moeielijk valt om het groote nut van de meeste Staatsbemoeiingen aan te toonen. Doch dan moet het uit zijn met het onnoodig verdacht maken van een Regeering, alleen uit politieke overwegingen; een Ministerie, dat iets goeds tot stand brengt, moet door ieder weldenkend Nederlander worden gerespecteerd. Hiermede wil ik niet zeggen, dat de partijen verdwijnen moeten, neen de parlementaire regeeringsvorm staat of valt met een behoorlijke partijgroepeering. Door de invoering van de sociale wetten komt bijna ieder Nederlander met den Staat in aanraking en in de meeste gevallen is deze aanraking niet onaangenaam. De gemeenschapszin zal hierdoor ongetwijfeld worden aangekweekt, hetgeen de landsverdediging zeer zeker ook ten goede zal komen. Los van de politiek, moeten op school en in het Leger de werkzaamheden van den Staat worden vermeld en geroemd. Respect voor de Staatsinstellingen moet aan de kinderen worden bijgebracht, 't Spreekt van zelf, dat die instellingen dien lof te verdienen hebbén, maar men mag niet 't onmogelijke eischen. Een ieder moet worden bijgebracht dat de Staat het welzijn van het geheele Nederlandsche volk beoogt. De onderdanen hebben de rechten van den Staat te eerbiedigen en omgekeerd. De arbeiders, bedrijfsleiders enz. ^moeten het goede werk der

Sluiten