Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 8 —

Artikel 2.

Vereischten (1). Voor verandering van communaal in erfelijk voor de wet- individueel bezit wordt vereischt:

koming van "le- dat minstens drie vierden der gerechtigden tot het bovenbedoel- gebruik der gronden de verandering wenschen en de verande- de wijze van verdeeling goedkeuren, ring.

2e. dat elk gerechtigde tot het gebruik van den communaal bezeten grond daarvan een deel in erfelijk individueel bezit verkrijgt en

3e. dat, waar van communaal bezeten gronden een vast dan wel een afwisselend gedeelte als ambtsvelden in gebruik is bij het desahoofd of andere leden van het desabestuur, voor datzelfde doel buiten de verdeeling wordt gehouden eene oppervlakte niet kleiner dan daarvoor gebezigd wordt, na aftrek van een gewoon aandeel voor ieder dergenen, die in het genot zijn van een ambtsveld doch geen persoonlijk aandeel hebben als hun als deelgenoot zou toekomen.

Afwijking (2). Met afwijking van het sub 3e gestelde vereischte daarvan in be-kan de Resident toelaten, dat eene oppervlakte kleiner paalde g*val-dan de daar bedoelde, buiten de verdeeling blijft, wanneer

hij die oppervlakte te groot acht.

Bij de toepassing van de bepaling onder 3e en de slotalinea van dit artikel, behooren de voorschriften van Bijblad No. 5558 houdende Regeling van het ambtelijk grondbezit van het desabestuur in de Gouvernementslanden op Java en Madoera zooals die sedert zijn gewijzigd (Bijblad No. 6535) te worden in achtgenomen (zie No. 18/B.B. van deze Handleiding).

Artikel 3.

Benoeming (0- Van het verlangen naar verandering van communaal van eenecom-jn erfelijk individueel bezit wordt, nadat de te maken missie vanon-verdeeijng door'de deelgerechtigden is ontworpen, langs den gewonen administratieven weg kennis gegeven aan

Sluiten