is toegevoegd aan uw favorieten.

Vleeschkeuringswet en haar uitvoering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

Artikelen 11—]3 Vleeschkeuringswet

Artikel 11.

|U Bij de keuring vóór het slachten wordt, schriftelijk, vergunning of voorwaardelijke vergunning tot slachten gegeven.

2. De vergunning vervalt, indien het dier niet geslacht is binnen tweemaal vier en twintig uren na den dag, waarop de keuring plaats vond. Deze termijn kan tweemaal telkens met ten hoogste tweemaal vier en twintig uren verlengd worden.

Vergunning Deze schriftelijke vergunning is een voorbehoedmiddel tegen tot slachten. , .. .

fraude en ontduiking.

voorwaarde- Voorwaardelijke vergunning kan noodig zijn o.a. wanneer het gunning"" wenschelijk wordt geacht dat een bepaald dier onder toezicht wordt geslacht, of bij de slachting bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen, of dat in het belang van den eigenaar een dier, dat sterk vermoeid is, een zekere rustperiode geniet, alvorens het geslacht wordt. Elk ervaren vleeschwarenfabrikant kent de waarde van voldoend uitrusten vóór de slachting, van slachtdieren, met betrekking tot de verduurzaming van het vleesch.

De in het tweede lid gestelde termijn is noodig om te waarborgen, dat de beteekenis van de keuring niet te loor ga door een tijdsverloop, waarin de toestand van het dier geheel kan veranderen.

Men zie art. 4 van het Kon. Besluit van 5 Juni 1920 (St.bl. 285).

Artikel 12.

Bij de keuring na het slachten wordt het vleesch goedgekeurd, voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd.

Artikel 13.

1. De eigenaar, houder of hoeder van een slachtdier kan in geval van voorwaardelijke vergunning tot slachten, en de eigenaar van het geslachte dier kan in geval van voorwaardelijke goedkeuring of van afkeuring van het vleesch, herkeuring vorderen op kosten van ongelijk.

2. Met betrekking tot de herkeuring geldt hetgeen in de artikelen 11 en 12 is bepaald met betrekking tot de keuring.

Er kunnen zich inderdaad gevallen voordoen, dat het bezwaarlijk zou zijn voor een eigenaar, om geen genoegen te nemen met een eventueele beslissing van „voorwaardelijke" vergunning tot slachten, — terwijl de „houder" of „hoeder" hiervoor de aangewezen man zou zijn — zulks kan zich o. m. voordoen bij een stier houderij, onderscheidenlijk bij een schapenkudde.