Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 4 —

e. Ordonnantie (met koninklijke medewerking) van 31 Mei 1874, Ind. S. 144 j°. 253, houdende een reglement be-< treffende de zamenstelling en de regtsmagt van den [Rijksraad | te Ternate, en de bij die regtbank zoo in burgerlijke(l) als in strafzaken te volgen wijze van regtspleging (252 artikelen), zooals sedert gewijzigd. 6. De Rijksraad neemt, behoudens het bepaalde bjj art. 9, in eersten aanleg kennis:

1°. van alle burgerlijke regtsvorderingen,' ingesteld door onderdanen van het Gouvernement tegen onderdanen van de sultans van Ternate, Tidore en Bat jan;

2°. van alle door onderdanen van de sultans van Ternate, Tidore en Batjan begane overtredingen van door het Gouvernement vastgestelde pachtvoorwaarden.

3. van alle door onderdanen van de Sultans van Ternate, Tidore en Batjan begane overtredingen van het verbod tot in- en uitvoer van vuurwapenen, buskruit en ammunitie ;

4. van alle straf- en burgerlijke rechtsvorderingen ter zake van misdrijven en overtredingen door onderdanen van de sultans van Ternate, Tidore en Batjan gepleegd met betrekking tot de telegraaflijnen en kabels, hetzij deze liggen binnen of 'buiten het rijk, waartoe die onderdanen behooren.

In de in nos. 1 en 4 genoemde zaken, de laatste slechts voor zoover het betreft burgerlijke rechtsvorderingen, oordeelt de rijksraad naar algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid en slaat daarbj zooveel mogelijk acht op de godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken der Inlanders, voor zooverre die niet in strijd zijn met die beginselen. (2)

(1) De rijksraad te Menado en de groote madjelis te Gorontalo berechten geen burgerlijke zaken.

(2) Het artikel is aldus gewijzigd bij ordonnantie (met koninklijke medewerking) in Ind. S. 1905 n°. 445. Het luidde te voren :

Art. 6. De landraad neemt, behoudens het bepaalde bjj art. 9, in eersten aanleg, tevens in het hoogste ressort, kennis :

1°. van alle burgerlijke regtsvorderingen, ingesteld door onderdanen van het Gouverne-

Sluiten