Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

wetenschappelijke studie van het strafrecht te maken. Bij hen bestaat daarom de behoefte — uit den mond van meer dan een hunner mochten we dit hooren — aan een boek, dat hen in staat stelt zonder veel tijdverlies het voorloopig onderzoek der Inlandsche ambtenaren te controleeren.

Wellicht mogen we ons ook vleien het in handen te zullen zien van jeugdige collega's en aspirant-collega's, voor wie Indische rechtstoestanden nog zoo goed als vreemd zijn.

Omdat dit boek behalve den Inlandschen ook den Europeeschen ambtenaar van dienst kan wezen, hebben wij gemeend ons te moeten bedienen van de Maleische en van de Nederlandsche taal. Beide hebben wij in één boek vereenigd, ten gerieve zoowel van den Inlandschen ambtenaar, die zijne kennis van de Nederlandsche taal begeert te vermeerderen, als van den Europeeschen ambtenaar, voor wien het dikwijls verre van gemakkelijk is de vraagpunten, welke hij den In^landschen onderzoekenden ambtenaar wenscht te stellen, duidelijk in de Maleische taal weer te geven.

Wij hebben niet gekozen de gebruikelijke Maleische schrijftaal, maar de taal zooals die in beschaafde kringen in geheel Ned.-Indië wordt gesproken, omdat de schrijftaal door vele Inlandsche hoofden, althans op Java, niet voldoende wordt verstaan, terwijl daarentegen het Maleisch, waarin dit boek is geschreven, verstaanbaar is voor alle ambtenaren, onverschillig in welk gedeelte van Ned.-Indië zij gevestigd zijn.

Amsterdam, Maart, 1904.

In vier maanden tijds was de eerste druk van dit werk uitverkocht, dank zij het warme onthaal, dat het vooral van de zijde der Inlandsche ambtenaren mocht vinden.

Niet weinig heeft stellig daartoe bijgedragen de aanbeveling van het boek door den Directeur van Justitie aan de Hoofden van Gewestelijk Bestuur in Ned.-Indië (circulaire van 20 April 1905 n°. 3682), waarvan hier met dankbaarheid wordt gewag gemaakt.

Een tweede druk is dus noodzakelijk geworden.

Als gevolg van den herhaalden aandrang van velerlei zijde ziet de „Penoentoen" thans in derde uitgave het licht, bijgewerkt tot op heden.

DE SCHRIJVERS.

Proboi,inggo Sërang

November 1905.

DE SCHRIJVERS.

1908.

DE SCHRIJVERS.

Sluiten