is toegevoegd aan uw favorieten.

Religieuse levens- en wereldbeschouwing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

datgene tot zich, waarvan hij veronderstelt, dat het hem meer bevrediging en overmaat van leven zal geven. Laat lijden wie wil, daar heeft hij niets mee te maken. Wat voor hem de weg ten leven is, leidt hen mogelijk ten doode. Hij heeft er vrede mee, dat dit zoo wezen zal — dat is zonde." Dit is ongetwijfeld zuiver gevoeld.

En zoo is het met eiken anderen vorm van zonde eveneens. Iemand steelt. Waarom? Met het gestolene meent hij meer inhoud aan zijn leven te kunnen geven, dan het op het oogenblik heeft.

Iemand liegt. Waarom? Die leugen heeft hij op het oogenblik noodig, om een leegte, die in zijn leven gaapt, aan te vullen, om een gevoel van onbehagelijkheid, dat de ontdekking van iets, wat op hem betrekking heeft, brengt, af te weren, of te doen ophouden.

De dronkaard vindt in het drinken zelf, den opkomenden zwijmel, de zorgelooze vroolijkheid, in de „Umwertung aller Werte" van den roes, een poos levensvulling. Waartoe meer voorbeelden? \f /De zonde is in haar diepste wezen zelfzucht, en zelfzucht h / is de groote ^vergissing, omtrent den weg tot voller, rijker / leven dan menneeTtTden weg tot het Groote Leven, dat het leven van alle leven is.

Als Tagore in het begin van zijn Sadhana de Westersche beschaving tegenover de Indische stelt, dan ligt voor hem het groote verschil hierin, dat de Westersche cultuur geboren is en opgegroeid tusschen de steenen muren der steden, terwijl de Indische beschaving is geworden in de groote oerwouden.

Nu hebben de steenen muren hun merk ingedrukt in den Westerschen geest, hij heeft het gevoel, dat er maar één mogelijkheid van bezitten is: en deze bestaat in het omheinen, in het bouwen van muren om zijn bezit, en het afgescheiden houden van dat van anderen.

Terwijl de Indiër in zijn voortdurende aanraking met de levende natuur, die hem, bijna zonder te werken, voedsel verschafte en kleeding en hout voor zijn vuur, het verlangen nooit gekend heeft zijn bezit te bevestigen door er scheidsmuren 82