Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een uitvoerige nota aan de Eegeering werd gericht, en het Ontwerp hier en daar een andere regeling voorstelt, dan in deze nota wordt aanbevolen, hebben wij gemeend, ook deze nota ter vergelijking aan het boekje te moeten toevoegen.

Aan het geheel gaan eenige korte beschouwingen vooraf, die een beknopt overzicht geven van hetgeen het ontwerp en de memorie van toelichting brengen, en daarenboven ook van hetgeen door het ontwerp voorloopig niet geregeld wordt.

Ten slotte zij nog opgemerkt, dat in hooge mate onze « belangstelling gewekt is door de verklaring van de Minister» in de Memorie van Toelichting, dat het niet in het voornemen ligt, de te vormen registers als bijvoegsel van de Staatscourant of op de andere wijze te publiceeren.

Aangezien het naar onze meening echter een algemeen belang is, dat ieder van deze registers zal kunnen kennis nemen zonder daarvoor een persoonlijk bezoek aan het bureau eener Kamer van Koophandel te moeten brengen, of speciaal om inlichtingen te moeten schrijven, hebben wij thans reeds de noodige maatregelen getroffen om in staat te kunnen zijn, bij aanneming van dit ontwerp de samen te stellen registers ten spoedigste en regelmatig te publiceeren. Van den omvang dezer registers zal de wijze van uitgave afhangen evenals de vraag, of deze publicatie jaarlijks dan wel met korter tusschenpoozen zal plaats hebben. Zoodra mogelijk zullen wij aan deze uitgave, en de wijze van exploitatie de noodige bekendheid geven, en daarop in ruimen kring de aandacht vestigen.

ALGEMEENE UITGEVEES-MAATSCHAPPIJ (Dip. G. H. JONCKHEER — AMSTERDAM).

li

Sluiten