is toegevoegd aan uw favorieten.

De schaduw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

Na ampele bespreking viel onze keuze op den koerier^ die den brief van het Engelsche Gezantschap zou medenemen. In dit geval was het een voordeel, dat hij koerier was, omdat hij de grenzen gemakkelijk passeeren zou en onze tegenpartij tegenover hèm zeker geen achterdocht voelen zou, ja vermoedelijk van zijn reis onkundig was. Hoewel Rotoff méér gevoelde voor den Russischen Kanselier, prefereerden G. G., Ruthven en ik den anderen, omdat de Engelsche Gezant ons voor diens betrouwbaarheid absoluut had ingestaan.

HOOFDSTUK XI NACHTELIJKE AVONTUREN

Om het wélslagen van ons plan te verzekeren, was het noodzakelijk het aangeteekende paket uit de brandkast te nemen en aan den Engelschen Gezant ter hand te stellen op een wijze, die het onmogelijk maakte, dat spionnen ontdekken- konden, wat er gebeurd was.

Wij moesten daarom de hulp inroepen van den Directeur van het hotel. Deze bleek bereid, ons in alle opzichten ter wille te zijn, zoodra G. G. en Rotoff zich tegenover hem gelegitimeerd hadden. Het toeval wilde, dat hij indirect betrokken was geweest (als slachtoffer, wel te verstaan!) bij een reuzen-proces, dat eenige *jaren vóór den oorlog tegen een krachtig georganiseerde internationale dievenbende gevoerd was en waarbij G. G.'s scherpzinnigheid tot de ontdekking en straf dier bende geleid had. Hij kende daarom mijn vriend bij name en had een geweldigen eer-