is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzameling voorschriften betreffende den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk I.

Het Reglement op den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in Nederlandsch-Indië en de

daarmede samenhangende uitvoeringsvoorschriften.

A. Reglement op den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst in Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1882 No. 97, 1894 Nos. 190 en 273, 1897 Nos. 112 en 230, 1899 No. 73, 1901 Nos. 1 en 368, 1902 No. 127, 1903 No. 375, 1904 Nos. 108, 329 en 332, 1905 Nos. 257 en 409, 1907 Nos. 194 en 236, 1910 No. 649, 1914 Nos. 610, 690 en 787 en 1916 Nos. 455 en 529.

EERSTE AFDEELING. Geneeskundig Staatstoezicht.

ARTIKEL 1.

Het geneeskundig Staatstoezicht in Nederlandsch-Indië omvat:

a. het onderzoek naar den staat der volksgezondheid, zoomede, waar noodig, de aanwijzing van middelen tot verbetering en de bevordering van de toepassing dier middelen;

b. de handhaving der wetten en verordeningen, in het belang der volksgezondheid vastgesteld.

ARTIKEL 2. l)

1) Met betrekking tot het geneeskundig Staatstoezicht worden Java en Madoera, Bali en Lombok verdeeld in drie geneeskundige af deelingen t. w.:

West-Java bestaande uit de residenties Bantam, Batavia, Preanger-Regentschappen en Cheribon;

Midden-Java omvattende de residenties Pekalongan, Semarang, Banjoemas, Kedoe, Djokjakarta, Soerakarta en Madioen;

i) Artikel 2 luidt aldus ingevolge Staatsblad 1910 No. 649, juncto Staatsblad 1914 No. 690.