Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

519

aanwezig moeten zijn, heeft mij aanleiding gegeven om, met intrekking van de circulaire van den Chef over den Geneeskundigen Dienst van 13 Februari 1909 No. 332/50, het volgende te bepalen.

le. De geneesheeren, belast met den plaatselijken burgerlijken geneeskundigen dienst zullen, voor zooveel mogelijk minstens éénmaal 's jaars, alle fabrieken en werkplaatsen, vermeld in den Staat van den Hoofdingenieur, Chef van den Dienst van het Stoomwezen, (waarvan hun een extract, betrekking hebbende op hun ressort door den betrokken Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst zal worden toegezonden) en gelegen binnen twee paal van hunne standplaats, bezoeken en daarbij nagaan, of de voorgeschreven middelen voor eerste hulp bij ongevallen aanwezig zijn en zich in bruikbaren staat bevinden.

Hetzelfde onderzoek wordt op onbepaalde tijden ook in de overige in genoemden staat voorkomende in hun ressort gelegen fabrieken en werkplaatsen verricht, voor zoover zulks op hunne dienstreizen in het belang der volksgezondheid zonder meerdere kosten voor den Lande kan geschieden.

2e. Van ieder onderzoek als bovenbedoeld wordt aanteekening gehouden in de akte van bevindingen, welke in iedere fabriek en werkplaats aanwezig is.

3e. Blijkt bij het onderzoek, dat de voorschriften betreffende de middelen voor eerste hulp bij ongevallen niet behoorlijk zijn nageleefd, dan wordt door de geneesheeren een redelijke termijn gesteld, binnen welken de noodige voorzieningen ter verbetering van den toestand moeten zijn getroffen, waarvan aanteekening geschiedt in de akte van bevindingen.

4e. Zijn binnen den gestelden termijn de noodige voorzieningen niet getroffen, dan geven de geneesheeren daarvan zoo spoedig mogelijk kennis aan den betrokken Inspecteur van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst.

5e. De inspecteerende ambtenaren van den Burgerlijken Geneeskundigen Dienst zullen op hunne dienstreizen zoo mogelijk de fabrieken en werkplaatsen, gelegen in de hun toegewezen geneeskundige afdeeling, aan een geregeld onderzoek, als sub le bedoeld, onderwerpen en daarbij nagaan, of er door de betrokken plaatselijke geneesheeren een behoorlijk toezicht is uitgeoefend.

6e. Van deze inspectiën wordt door hen aanteekening gehouden in de sub ten le genoemde akte van bevindingen.

Sluiten