Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 8 —

Zoolang er toch menschen geweest zijn, zal wel het menschelijke de aandacht getrokken hebben, doch stellig zal zich ,dit in minder hoogen vorm vertoond hebben. Eerst later werd het egoïsme, bij meer beschaving, gedeeltelijk vervangen door altruïsme.

Ik kan u het doel der Vrijmetselaren niet beter toelichten dan hier aan te halen wat daaromtrent artikel 1 van de Statuten der orde aangeeft n. 1.

„Zij bedoelt de bevordering van de veelzijdige, harmonische ontwikkeling der mènschheid, te beginnen bij het individu.

Zij leert als eersten menschenplicht toewijding, zoo noodig zelfopoffering aan het welzijn der gemeenschap. Zij zoekt op, wat de menschen en volken verbindt, en tracht weg te nemen, wat de geesten en gemoederen verdeelt.

Zij streeft naar de toepassing van deze beginselen in het maatschappelijk leven en verleent medewerking of steun overal, waar men op denzelfden grondslag het welzijn van de maatschappij poogt te bevorderen.

Zij werkt in die richting, hetzij door hare leden persoonlijk, hetzij, zoo noodig, collectief door hare wettige organen."

De leden der Orde trachten naar de verwezenlijking van het in art. 1 der Statuten omschreven doel:

a. door in den afgesloten maconnieken kring gezamenlijk in die richting zich te bewegen. Daartoe strekt zoowel de wisseling van gedachten omtrent hetgeen de Orde alleen en rechtstreeks Detreft, als de beoefening van de maconnieke Symboliek en Ritualistiek;

b. door den arbeid in het belang der geheele maatschappij. Daartoe dient allereerst: de behandeling van vraagstukken, van welken aard ook, waarvan de overweging of de oplossing invloed uitoefent op 's menschen geluk; en-in de tweede plaats: de daarmede samengaande persoonlijke toewijding, om zedelijke en stoffelijke ellende te doen plaats maken voor zedelijk en stoffelijk welzijn. .

De Vrijmetselaren gaan uit van de erkenning:

Sluiten