Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

moiselle Laure; en Hélène wipte de orgel-estrade op, die de goedhartige dikke mademoiselle Dolany, vlugger dan men het van zoo'n propje had kunnen verwachten, af klauterde. > Courage», formeerden haar gezondroode volle lippen tusschen haar bolle rose pastoorswangen, en haar vriendelijk wjjd grijsblauw oog knipoogde vroolük. > Tweede couplet.» Hélène dankte haar met een enkelen sprekenden blik, en vernederd door het stugge doen van mejuffrouw Laure in tegenwoordigheid der kinderen; zn, van alle onderwijzeressen, werd het onvriendelijkst door deze dame bejegend — trok zü de registers van het harmonium uit. Even daarna klonk het tweede couplet op van den door haar zelf gecomponeerden lofzang aan son éminence, monseigneur Amette. De kardinaal, aartsbisschop van Parus, beschermde n.1. het instituut, en zou het weldra met een ceremonieel bezoek vereeren voor de confirmatie van sommige leerlingen. Bü welke gelegenheid, Hélène wist het, de dames Revon even zouden geraken uit hun kalmte, hun rust van oude famüieafbeeldsels, en na een kus op des bisschops ring zouden blaken van zalige voldoening en vrome geestdrift. Hélène had dien ring nooit kunnen kussen, voortdurend verbonden als zij was aan haar orgel, den lofzang, het voorspel en het naspel.

Mademoiselle Dolany, kort en corpulent, een dirigeerstokje in de hand, sloeg de maat nu, iets dat mademoiselle Laure zooeven zonder goed gevolg had gepoogd te doen, want zij was heelemaal geen musicienne. Maar mademoiselle Dolany, evenals Hélène, klavieren zangonderwijzeres aan het instituut, bleek beter voor haar taak berekend; zij dresseerde de leerlingen, wist de maat er in te krijgen, en haar arm als een dikke saucijs gewrongen in haar grauwe blousemouw, weerde zich in dapper gezwaai. »Lieve goedige mademoiselle Dolany,* peinsde Hélène, »zoo'n gezellige kleine patergoedleven, altüd even aardig en opgeruimd, kind met de kinderen, in spijt van haar vijftig jaar, en hartelijk bemind door een ieder. Zelfs de strenge mademoiselle

Sluiten