Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Eischen. waaraan de lokalen, waarin middelbaar schoolonderwijs ~ wordt gegeven, moeten voldoen.

drie gezinnen gezamenlijk, wordt als huisonderwijs aangemerkt.

3. Ieder ander onderwijs wordt voor de toepassing dezer wet als schoolonderwijs beschouwd.

Artikel 3.

omschrijving 1. De scholen voor middelbaar onderwijs worden onderbaar." en"" scheiden in openbare en bijzondere.

onderwSs ^' ^e middelbare scholen, opgericht en onderhouden door gemeenten, provinciën en het Rijk, afzonderlijk of gezamenlijk, zijn openbare, alle andere zijn bijzondere scholen.

Artikel 4.

De artikelen 6 en 7 der Lager-onderwijswet 1920 zijn van toepassing op de lokalen, in welke middelbaar schoolonderwijs gegeven wordt, met dien verstande, dat de inspecteur van net middelbaar onderwijs in de plaats treedt van den inspecteur van het lager onderwijs en dat in den algemeenen maatregel van bestuur, uit kracht van genoemd artikel 6 vast te stellen, uitdrukkelijk wordt aangewezen, welke der daarin opgenomen regelen van toepassing zijn op de verschillende lokalen, in welke middelbaar onderwijs gegeven wordt.

Artikel 5.

• 1. Niemand mag middelbaar onderwijs geven, die niet in het bezit is der bi] deze.wet gevorderde bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid.

2. Vreemdelingen behoeven bovendien Onze vergunning. • 3. Zij, die aan middelbare scholen onderwijs geven, dragen den titel van leeraar.

Artikel 6.

De bepalingen van het eerste en het tweede lid van het voorgaande artikel zijn niet toepasselijk:

a. op hen, die aan de kinderen van slechts een gezin middelbaar onderwijs geven;

b. op hen, die, van het geven van middelbaar onderwijs geen beroep makende en zich zonder geldelijke belooning daartoe bereid verklarende, van Ons vergunning verkregen hebben tot het geven van zoodanig onderwijs.

Wettelijke

bevoegdheid

voor de

docenten

vereischt.

Koninklijke

vergunning

voor

vreemde, lingen vereischt. Titel der docenten.

Vrijstelling van het bezit Van wettelijke bevoegdheid.

Sluiten