Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

geheime tegenwerking van 'sKonings broeder, den hertog van Sldermannland en aan den onwil der officieren en der soldaten om te vechten. Het leger beweerde dat de koning geen recht had, buiten de goedkeuring der Stenden een aanvallenden oorlog te beginnen.

Het beruchte Anjala-verbond werd gesticht, dat Finland zijne onafhankelijkheid hergeven wüde onder regentschap van Hertog Karei of Hertog Frederik, een van 'skonings broeders.

Ook verklaarde in dien tijd Denemarken Zweden den oorlog, zoodat de vrede met Rusland wel moest gesloten worden.

In 1790 treedt dan ook het wanhopige tijdperk van Gustaafs regeering in. De koning verving Ruuth, die hem ten dienste had gestaan in de vervalsching van Russische bankbiljetten, door Hokanson, die ook weer tot taak kreeg de tot Op den bodem geleegde schatkist te vullen. De ellende van geldgebrek viel door geen schitterende feesten, door geen woordenpraal te verbloemen. In de gemoederen vrat een felle ontevredenheid voort tegen den lichtzinnigen vorst, den koninklijken charmeur.

Het volk begon zich in twee deelen te splitzen. De Hofpartij, (de Royalisten), bezat slechts een staatkundige belijdenis: „Een alleenheerschend Koning". De Patriotten waren het op één punt eens: er moest eene andere Staatsregeling komen en vielen voorts in vele partijtjes uiteen, die allen den Koning haatten.

Finland werd een brandpunt van ontevredenheid. Ook onder 'sKonings broeders en zusters werd wel tegen hem gekuipt.

Gustaaf III had beloofd de macht, in 1772 verworven en in 1789 uitgebreid, te gebruiken

Sluiten