is toegevoegd aan je favorieten.

De Anti-revolutionaire Partij en haar program van beginselen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel xv: vaccinedwang.

305

Ook onder onze lezers zullen er wel zijn, die de schadelijke gevolgen van de inenting voor zich zeiven of voor leden van hun familie hebben ondervonden. Zelfs tusschen de geleerden is er thans geen geschil meer over de vraag, of het gebruik van stof of lymphe (vooral van den mensch, maar ook van een rund) zeer gevaarlijk kan zijn en zonder eenigen twijfel zware ziekten en den dood kan teweegbrengen en heeft teweeggebracht. Men wijt dit dan aan het gemis der noodige waarborgen voor de zuiverheid en ongevaarlijkheid der kunstbewerking; maar moet dit gemis dan niet voldoende zijn om vaccinedwang af te keuren? Eerst wanneer men de zekerheid had, dat die waarborgen er zijn, zou dwang nog begrijpelijk kunnen wezen; nu de deskundigen zelve die zekerheid niet hebben, en het hierboven vermelde dwangartikel 17 geen enkelen waarborg geeft voorde zuiverheid der in te enten stof, is dwang hier in hooge mate ongeoorloofd. En nu zwijgen we nog van de meening, door tal van deskundigen voorgestaan, dat door de vaccinatie allerlei ziekten kunnen worden overgeplant: syphilis, tuberculose, enz.

In de veel besproken, maar jammer genoeg zeer weinig bekende nota, die Minister Lohman bij de Memorie van Antwoord betreffende zijn wetsontwerp nopens het facultatief (niet-verplichtend) stellen van de vaccine heeft gevoegd, worden daarvan treffende bijzonderheden medegedeeld, ontleend aan rapporten van commissiën en aan geschriften van geneeskundigen uit het buitenland. Een Duitsch geneeskundige, Dr. Lotz, belast met het uitbrengen van rapport over de gevaren verbonden aan de inenting met gehumaniseerde lymphe (stof, ontleend aan een mensch) heeft, hoewel voorstander van den dwang, moeten erkennen, dat de overbrenging van syphilis door de vaccinatie steeds gevreesd zal moeten worden. Zelfs deelt hij een groot aantal gevallen mede, waarin overbrenging yan besmettelijke ziekte door die kunstbewerking heeft plaats gehad. Een ander geneeskundige, Dr. Perron uit Bordeaux, is na ernstig onderzoek tot de overtuiging gekomen, dat de veelvuldige toepassing der vaccinatie gepaard is gegaan met de toenemende uitbreiding van tuberculose. En dit geldt vooral de vaccinatie met animale lymphe (stof van een rund).

Opmerking verdient het hier, dat men in het buitenland tot

o. p.20