Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

MEVROUW BOVARY.

en tegen zijn gezicht spatte. Hij streek é*É m#'tfc' hand over de getroffen plek en bleef stil zitten, 'met dje" oogen neergeslagen.

's Avonds in de studiezaal, haalde hij zijn morsmouwen uit den lessenaar, redderde zijn boeltje op en regelde zorgvuldig zijn papieren. Hij maakte van zijn werk een gewetenszaak en wij zagen hoe hij in de dictionnalre alle woorden opzocht en zich zeer veel moeite gaf. Ongetwijfeld had hij aan dezen ijver te danken dat hij niet naar een lagere klasse: werd gezonden, want, al kende hij vrij goed zijn regels, zijn zinsbouw was zeer onbeholpen.

Zijn ouders hadden hem zoo laat mogelijk naar 't college gezonden en 't was de dorpspastoor, die hem de beginselen van 't Latijn had onderwezen.

Zijn vader, de heer CharJesJDejiis Bartholomé Bovary, oud assistent-chirgurgijn-majoor, die zich, omstreeks 1812, in verband met de conscriptie geblameerd had en in die dagen den dienst had moeten verlaten, had van zijn persoonlijke voordeden profijt getrokken en in 't voorbijgaan een huwelijksgift van zestig duizend francs bemachtigd, welke werd aangebracht door de dochter van een mutsenhandelaar, een meisje, dat verliefd was geworden op zijn houding.

Knap man, snoever, zijn sporen luid latende rinkelend met bakkebaarden en knevel, de vingers altijd pronkend! met ringen, opzichtig gekleed, zag hij er uit als eenj heldhaftig soldaat en bezat daarbij de losse manieren van een handelsreiziger. Toen hij getrouwd was, speelde hij twee a drie jaar mooi weêr van het geld zijner vrouw, 1 at goed, stond laat op, rookte uit groote porceleinen| pijpen, kwam 's avonds niet thuis vóór de schouwburg uit was en bezocht druk de café's. De schoonvader stierf B en Het niet veel na; hij was hier ontstemd over, ging 1 den fabrikant spelen, verloor er wat geld meê, trok zich 1 toen op het platteland terug, waar hij hoopte zijn kapl- >jj taal rendeerend te maken. Daar hij echter even weinig I verstand van landbouw had als van katoentjes, met zijn I paarden ritjes ging maken, inplaats ze voor den arbeid I te gebruiken, zijn cider op flesschen aftapte en zelf |

Sluiten