Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de meeningen bij de samenstellers voorzittende en is duidelijk te constateeren, van welken aard de persoonlijkheden waren, die hetzelve samenstelden. Angstvallig is beproefd, niet slechts den groothandel niet onaangenaam te zijn, doch zelfs nam men z o odanige maatregelen, dat zelfs het laatste schijntje van overlast voor den groothandel werd weggenomen. Ja, men ging zoover, tiien groothandel dusdanige gfiinstige bepalingen • toe te kennen, dat deze op zichzelf nieuwe bronnen van overtreding moeten vormen. (Zie de bepalingen inzake veihngmonsters). In dit verband willen wij hen, die in de Commissie zaten als minderheldsleden, een woord van dank brengen voor datgene, wat zij beproefden, om het ontwerp zoo weinig mogelijki drukkend te maken. Dat zij niet slaagden, is hun schuld niet, gezien den weinigen invloed, hun toegekend. Dat zij niet beter konden slagen, zelfs in datgene, wat fcij per saldo aanvaardden, ligt aan de stof die zich nu eenmaal niet laat kneden tot iets bruikbaars.

Tabaksbelasting, waar men de heffing van zeker recht op het ruwe product uitschakelt, is nu eenmaal in de practijk nooit te verwezenlijken. Dat neemt evenwel niet weg, dat van ons niet kan worden verwacht, dat wij onderschrijven de 'meening van een der fabrikanten (minderheidsleden), die meent, dat de nadeelen van het thans ingediende ontwerp geheel drukken op de fabrikanten en de verkregen wijzigingen geheel ten goede komen aan de winkeliers.

Stellig willen Wij erkennen, dat gepoogd is, de bezwaren van de sigarenwinkeliers, geopperd bij! de indiening van het ontwerp-Treub, te ondervangen, doch, gelijk het gewoonlijk gaat, het middel, hetwelk men wenscht aan te wenden om een bezwaar te ontzeilen, riep een ander bezwaar 'in het leven. Waar destijds vrijwel alle bezwaren van de sigarenwinkeliers Werden ontketend door de bepalingen, die men had aangebracht teneinde controle te kunnen oefenen en men aan deze bezwaren tegemoet is willen komen in dit ontWerp, heeft men zicH genoodzaakt gezien nieuwe bepalingen in het leven te roepen, alweder uitsluitend, opdat de controle kan worden toegepast. Is men geslaagd? Neen! En dat behoeft niet te verwonderen, daar iedere poging de

12

Sluiten