Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

Hoe zullen we nu onze verdeeling uitvoeren ? Door alle erfenissen gelijkelijk over de 7 millioen Nederlanders te verdeelen? Maar de kosten van het leven zijn in alle streken niet gelijk. Als we dus onze verdeeling inrichten naar het cijfer van de géldelijke bedragen, zou men b.v. in Amsterdam en op de Drentsche hei een gelijke som als erfdeel ontvangen, en dit zou in plaats van werkelijke gelijkheid te scheppen, een groote ongelijkheid van levensvoorwaarden te voorschijn brengen. De magere koeien zouden bovendien de vette verslinden, want het kapitaal dat in Amsterdam in allerlei ondernemingen gestoken is zou gedeeltelijk naar de Drentsche hei verhuizen.

Nu is er gelukkig een verschijnsel dat ons uit die moeilijkheid helpt: naarmate de welvaart van een streek grooter is, zijn ook de kosten van onderhoud er grooter, al is 't veelal maar dat men voor zijn fatsoen al meer moet uitgeven. In de groote steden b.v. is er meer rijkdom dan op het platte land, maar het leven is er veel duurder (vooral wat woninghuur betreft). We moeten dus zooveel mogelijk ieder gewest behandelen naar zijn aard. Het land wordt dus in districten verdeeld, ieder zooveel mogelijk van éen karakter en levenswijs, b.v. stedelijke, landelijke, nijverheids-, landbouw-, visschersdistricten, zoo mogelijk alle met een gelijk aantal inwoners, b.v. 100.000 of 200.000 elk. In ieder district wordt een Bank opgericht, bestuurd door verantwoordelijke ambtenaren die verstand hebben van bankzaken en geldelijk beheer, en onder toezicht van de overheid. Ieder inwoner zal een rekening krijgen in het grootboek van die bank.

Als er iemand overlijdt, wordt zijn nalatenschap publiek verkocht aan den meestbiedende. Was hij of zij getrouwd, en waren beide echtgenooten in gemeenschap van goederen gehuwd, dan krijgt de overlevende de helft van de opbrengst, daar dit volgens de wet als haar (zijn) wettig eigendom beschouwd wordt. Deze overlevende zal dus met dat geld een zaak kunnen voortzetten of een andere beginnen. Al het andere geld wordt in de Bank gestort, en een evenredig deel wordt op rekening van elk inwoner geschreven, waarover deze aan het eind van het boekjaar kan beschikken, mits hij (zij) meerderjarig is. Stel dat gemiddeld 20 menschen op de 1000 jaarlijks sterven, dan krijgt ieder ingezetene per jaar 2000 aandeelen als er 100.000 inwoners zijn, en 4000 als er 200 000 zijn, maar in dit laatste geval is ieder aandeel maar half zoo groot. Naar mijn berekening zal het gemiddeld jaarlijksch erfdeel over heel Nederland f 75 a f 100 per hoofd zijn. In groote steden zal het meer zijn, op het land wat minder. Voor een gezin van 7 personen zal de vermeerdering van inkomsten dus gemiddeld f 500 a f 700 bedragen.

Evenwel zal men het deel van de minderjarige kinderen niet uitbetaald krijgen; want als de ouders het ontvingen, zouden

Sluiten