Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5'h 8

ken autoriteiten hier te lande verzocht werd onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot het beplanten van de bermen der wegen, welke volgens de mededeeling, zich in Nederland over 30.000 K.M. uitstrekten. Een wanhoopsmaatregel, die beter dan eenige omschrijving den hopeloozen toestand schilderde. De arbeid van Jhr. Mr. A. M. Snouck Hurgronje, hiertoe naar Engeland gezonden, bracht een aanmerkelijke verbetering tot stand. Door het vrijgeven van regeeringsschepen kwam in enkele weken voor 8 maanden voedsel in het land.

De welwillendheid tegenover Nederland was echter van korten duur. In April staakte Amerika allen uitvoer naar Nederland, en ving op zijn beurt aan dé binnenkomende regeeringsschepen vast te houden. Zoowel van gezaghebbende Nederlandsche zijde, als van Duitsche zijde werd de Regeering gewaarschuwd, zij zag hierin geen aanleiding van koers te veranderen; beter gezegd, noch in binnenlandsch beleid (levensmiddelenkaarten, inventarisatie, verbruiksbeperking en afdoende bouwverordeningen), noch in het buitenlandsch beleid (zich in één uitgezocht geval daadwerkelijk doen gelden), bleek de Regeering voornemens een koers überhaupt, aan te nemen. Men had gelaveerd en geschipperd, men ging door met laveeren en schipperen. Hierbij bleef onopgemerkt, dat bij beide gangen het schip van staat over zandplaten voer.

In December lag onze handelsvloot definitief in de Amerikaansche havens vast, het feit, dat ook de „Zeelandia" met eigen kolen in de bunkers vast werd gehouden, liet geen twijfel aan de bedoelingen over.

Nieuwe onderhandelingen werden toen geopend met het doel om tot een General Agreement te komen tusschen de gedelegeerden van Amerika,

Sluiten