Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

verschil in duurte tusschen de steden en platteland beduidend meer dan 20 pCt. bedraagt. Maar er diende rekening gehouden te worden met bijkomstige omstandigheden, waarvan een der voornaamste mag heeten de opleiding der kinderen. Dikwijls bestaat er slechts in een naburige plaats gelegenheid tot het verkrijgen van passend onderwijs. De kosten van heen en weer reizen der leerlingen, of van hun verblijf elders, zijn meestal belangrijk en dikwijls te hoog voor den ambtenaren in verhouding tot zijn draagkracht. Een en ander leidde er toe om het verschil ten voordeele van de kleinere standplaatsen zooveel mogelijk te beperken.

Het eerst kortelings na „nauwgezette overweging" vastgestelde percentage van den aftrek wordt echter reeds vóór de invoering gewijzigd in 4 pet, 8 pet, 12 pet en 16 pet.

Tegen deze wijziging hebben wij op zichzelf geen bezwaar; ze is te onbeduidend en op de inkomsten van de betrokkenen van zoo goed als geen invloed. Wij wijzen alleen op de inconsequentie van de Staatscommissie door reeds enkele maanden na hare nauwgezette overweging gedeeltelijk terug te komen op het zoozeer aangeprezen stelsel.

Dit stelsel, hetwelk o.i. voor alle ambtenaren verwerpelijk is, werd door de S.C. uitvoerig verdedigd en zelfs werden de bezwaren besproken, welke vóór de vaststelling onder de oogen waren gezien. Men leze slechts:

De situatie voor gehuwde en ongehuwde ambtenaren is dikwijls zeer verschillend. Bij het onderzoek toch bleek meermalen, dat er gemeenten zijn, waar de levensstandaard voor gehuwden niet hoog is, doch waar integendeel de ongehuwden niet dan met veel moeite en zorg kunnen rondkomen tengevolge van hooge kamerhuren en kostgeld. In sommige gemeenten kon eveneens een zekere tegenstrijdigheid ten aanzien van den levensstandaard worden opgemerkt tusschen de lagere en de meer hooger geplaatste ambtenaren. Was in een bepaald geval de standplaats voor een ambtenaar met een gering inkomen betrekkelijk niet duar te noemen, daar kon voor den hooger bezoldigden ambtenaar de standplaats veilig als „duur" worden bestempeld *). Ten slotte konden deze motieven toch geen bijzonder gewicht in de schaal leggen, wat

*) Cursiveering van ons. Bestuur Ver. D. en C.

Sluiten