Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

geslacht doorgaans mannen vol kracht en leven, stout en schrander, neigende tot vroolijkheid en gezelligheid, doch van een echt Frieschen eenvoudigen aard en levenswijze. Dank zij het succes dat zij met de uitoefening der geneeskunst wisten te behalen, genoten zij eene vrij groote mate van welstand, zoodat verscheidene hunner in de gelegenheid waren een akademischen graad te halen. Ook mijnen grootvader, den in 1779 te Oostermeer geboren Nikolaas Swart, viel dit voorrecht ten deel. Aanvankelijk ook bestemd voor de studie der geneeskunde, liet hij, na een tweejarig verblijf aan de Groningsche Akademie, die studie varen, daar hij zich meer tot de Godgeleerdheid aangetrokken gevoelde. In-het bijzonder was het eene zucht naar wijsgeerig onderzoek, naar theoretische bespiegeling over de menschelijke bestemming, de onsterfeüjkheid der ziel en dergelijke vraagstukken die hem beheerschte. Slechts een enkel kerkgenootschap, dat der Remonstranten, bood in die dagen aan zijne leden voldoende geestesvrijheid om zich, zonder zeer nauwe beperking, met dergelijke onderwerpen bezig te houden, en de jonge student, na voor zich zelf zijn weg gekozen te hebben, wist niet zonder moeite van zijd, aan de oude hervormde kerk gehechten vader, de toestemming te verkrijgen om aan het Seminarium

Sluiten