is toegevoegd aan uw favorieten.

Het uitzicht der dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

UITZICHT DER DINGEN

zgnen rug herneemt het getater en gebel en gezang, het leven en geruchte waarvan hij zich de oorzaak weet en den meester, maar dat hij niet temmen noch teugelen kan. Het werkvolk vindt er zijn leven en onderhoud op de hoeve van den boer, heel hun gezin teert er van, maar met hun gestadig werk en lastig pogen, houden zij er de doening in gang, — door al de jaargetijden gaat er al wat groeit, door hunne handen.

Het dubbele leven draait hier door elkaar als oorzaak en gevolg, 't eene van 't andere.

En de dagen schuiven in ijle vlucht, als het wieken van den molen die den tijd maalt in onverschillige, onmeedoogende wenteling, al over de hoofden van werkvolk en boeren heen, over alles wat meêdoet in dien schoonen, geordenden samengang, die 't leven is en de stand van het breede bedrijf op den openen buiten, over heel de wijde vallei. Het bestaan is er als een groote evenheid van gewone, gelijke dagen, waar alles samendraait in een wentel zonder einde, met altijd nieuwe verlangens, nieuwe begeerten, nieuwe vrees en nieuwe hoop en nieuwe ontgoocheling. Sterke inzichten, goed belegde voorzienigheid stuit er tegen kleine, schijnbaar nietige voorvallen, tegen onberoerbare dingen zooals: onweer, droogte, regens, ziekte en sterfte; tegen dingen die plots als uit den grond opkomen en al het beleg van taaien wil en ijzervaste inzichten in gruis doen vallen: wrijvingen van haat of afkeerigheid die