Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezetenen of den Raad een woord willen doen medespreken, hetzij door de Regeering eene voordracht, of eene aanbeveling van gewilde personen aan te bieden. Over de vraag of de bepalingen der tegenwoordige Grondwet zulks toelaten, heerscht veel verschil van meening. Verschillende schrijvers trachten aan te toonen dat van strijd met de Grondwet geen sprake kan zijn.

De „Proeve tot wijziging en aanvulling der Gemeentewet", samengesteld vanwege den Nederlandschen Bond van Gemeente-ambtenaren, meent echter niet in deze richting de verbetering in de burgemeestersbenoeming te mogen zoeken. „Alleen dan, „wanneer geschiktheid voor het ambt op den achtergrond werd geplaatst en de politieke of godsdienstige „denkwijze den doorslag zou moeten geven, zou het „noodzakelijk worden, dat aan den Gemeenteraad „eenige invloed op de keuze werd gegeven"; meent de Proeve. Doch indirect wordt ook hier aangenomen, dat het niet in strijd met de Grondwet is, wanneer aan den Raad een recht van aanbeveling of voordracht wordt toegekend.

De eischen, welke de wet aan den candidaat-burgemeester stelt, zijn niet overdreven. Artikel 61 der Gemeentewet zegt dienaangaande: „Niemand is tot „Burgemeester benoembaar, dan die mannelijk Nederlander is, niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over zijne goederen heeft

Sluiten