is toegevoegd aan uw favorieten.

Dichtvormen en dichtsoorten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

vreemde bestanddeelen of door omwerking van minder duidelijke liederen.

Een gewichtig historisch feit, waarbij doorgaans verschillende vorsten of helden betrokken zijn, vormde de leidende hoofdgedachte, de eenheid van het gedicht. Hierbij zijn dan verschillende ondergeschikte gebeurtenissen (episoden) ingevlochten, oorspronkelijk afzonderlijke sagen, die met het hoofdfeit of de hoofdpersonen min of meer in verband staan en verscheidenheid in de verwikkelingen brengen. Zoo ontstaat een indrukwekkend, grootsch geheel, inet een rijke, boeiende afwisseling van personen en gebeurtenissen.

Het aldus ontstane heldendicht is het volks-epos (of epopee), dat den naam van den dichter niet noemt, maar waaraan als 't ware het geheele volk heeft medegewerkt. Eerst in later tijd ontstond het kunst-epos: het werk van één dichter.

Het volksepos wortelt dus uitsluitend in de nationale heldensagen, die de meeningen van een volk over zijn oudste geschiedenis (zijn heldentijdperk) weerspiegelen.. Het is hoogst aristocratisch: slechts de goden, de helden (als zonen der goden) en hun nakomelingen (de adel) vinden er plaats in of bezetten ten minste den voorgrond. Deze helden der sage waren, naar het volksgeloof, met buitengewone, bovenaardsche krachten en gaven bedeeld en stonden dus verre boven de gewone stervelingen.

De beroemdste volks-heldendichten der geheele wereldlitteratuur zijn de Ilias en de Odyssea, beide aan den Griekschen dichter Homerus toegeschreven. Maar ook bij andere volken ontstonden door analoge bewerking van één dichter dergelijke epopeeën, zooals de Indische Mahabharata en Ramayana, de Perzische Schah Nameh, het Fransche Chanson de Roland (of Rolandslied), de Finsche Kalewala, de Germaansche Beowulf, Nibelungenlied en Goedroen. In de Noorsche Edda en den Spaanschen Cid, evenals in de Servische zangen van den held Marco liggen de volksliederen nog los naast elkander, dus nog niet door de. ordende hand van een kunstenaar samengesmolten.

Het voltooide epos, dat als 't ware door een zuiveringsproces, waarbij het geheele volk of ten minste zijn geniale, ongenoemde dichters werkzaam waren, van lieverlede zijn hoogsten vorm

6*