is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrouwenbeweging en vrouwenarbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goede te doen komen. Verder is haar arbeid direct, persoonlijk, gericht onmiddelijk op de verzorging van haar gezin.

Het spreekt vanzelf, dat eenerzijds de differentiatie en de indirectheid van den mannelijken arbeid, anderzijds de geheelheid en de directheid van de vrouwelijke taak onderling ten nauwste verband houden.

De van sociaal-economisch standpunt gezien het meest op den voorgrond tredende functiën van man, vrouw en kind kunnen wellicht het best als volgt worden gekarakteriseerd. De voornaamste functie van den man bestaat daarin, dat hij subjectieve waarden objectiveert; van de vrouw, dat zij objectieve waarden subjectiveert (tot persoonlijke concreetheid verwerkelijkt), het kind ten slotte — en het is duidelijk dat man en vrouw in zeker opzicht ook „kind" blijven als volwassenen — het kind neemt op, verkrijgt, „consumeert", de eenheid van dit objectiveerings- en dit subjectiveerings-proces wordt in hem nedergelegd.

Een beetje eenvoudiger en duidelijker gezegd: de man maakt tot iets objectiefs, tot iets, wat buiten hemzelve staat, de psychische of physische waarden die hij bezit; de vrouw vermenschelijkt de objectieve waarden die de man produceert en doet ze aan het gezin, aan den mensch ten goede komen. Is de mannelijke arbeid van overwegend productteven aard, de vrouwelijke taak draagt een in hoofdzaak receptief karakter.

Deze taak nu, de taak der vrouw als moeder en echtgenoote wil ik aanduiden met den naam „huishouden", niet omdat ik dien naam zoo treffend of teekenend vind, doch alleen omdat hij kort is en niet ongebruikelijk.

Juist omdat die taak der vrouw als geheel zulk een eigenaardig en afzonderlijk karakter bezit, moet zij

75