Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 2 ~

denis der Europeesche beschaving een vinding en erfstuk van den Griekschen geest. De scholastische wijsbegeerte (13<fe eeuw: Thomas van Aquino) is niet minder dan de schepping van het christelijk dogme (3de eeuw: Origenes) aan deze bron in de Europeesche beschavingswereld te danken. Op het einde der Middeleeuwen herleeft een vurige bewondering voor Plato (Platonische Akademie te Florence). Wanneer in de 17de eeuw het wijsgeerig denken een oorspronkelijke kracht ontwikkelt en zich niet meer op de oude filosofen beroept, is hier eindelijk weer een rijpheid des geestes verkregen, die met het Grieksche verleden kan wedijveren. Het denken hervindt zijn vrijheid; maar dat het deze vindt, komt uit de innerlijke herleving dier waarheidsliefde,<die in Sokrates en Plato haar groote zoekers had voortgebracht. De Renaissance, de zoogenaamde wedergeboorte van den klassieken geest, in Italië aangevangen in het kunstleven, heeft ten slotte deze uitwerking gehad, dat in het volwassen gemoed dezelfde behoefte van vrije bewustwording ontwaakte, als waaraan de Grieksche wijsbegeerte ontsprongen was. Dat het tot de zeventiende eeuw duurde eer deze herleving van den Griekschen geest tot een zelfstandige wijsbegeerte plaats had, kwam hiervandaan dat de Noordelijke volken, tot wier kultuurtaak zij behöoren zou, na den val van het Romeinsche Rijk op het wereldtooneel opgetreden, eeuwen noodig hadden om zich boven hun aanvankelijk

Sluiten