Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

INHOUD.

Blz.

Art. 81. Valsche of vervalschte bewijsstukken, boeken of geschriften 205

„ 82. Onjuiste inlichtingen 206

„ 83. Schending geheimhouding 207

„ 84. Nalaten mededeeling, dat geen aangiftebiljet werd ontvangen 207

„ 85. Niet volledig voldoen aan de verplichting

■ van art. 66 ' 208

„ 86. Overtreding bepalingen, gemaakt ingevolge

ar*- 68 208

„ 87. Misdrijven en overtredingen 209

„ 88. Opsporing. Proces-verbaal 209

„ 89. Vervolging. Transactie 210

„ 90. Navordering na bekeuringszaken 211

HOOFDSTUK IX. Overgangs- en Slotbepalingen.

Art. 91. Vrijwaring voor strafvervolging en verhooging inzake inkomstenbelasting 211

„ 92. Restitutie of verrekening wegens verhezen

ingevolge den oorlogstoestand 215

„ 93. Aanvraag van restitutie 225

„ 94. Vermindering der belastbare som en van den

aanslag voor de inkomstenbelasting 226

„ 95. Bezwaren betreffende de vermindering .... 228 „ 96. Dadelijke verrekening bij vaststelling aanslag inkomstenbelasting 230

„ 97. Verhooging inkomstenbelasting na restitutie

oorlogswinstbelasting 230

„ 98. Ontheffing van Indische oorlogswinstbelasting. Verrekening met de Indische geldmiddelen 231

„ 98bis. Vrijstelling van belasting voor uitdeelingen van Indische naamlooze vennootschappen;

uitzonderingen hierop 231

„ 99. Toepassing der Kieswet 232

„ 100. Vervallen der heffing 233

101. Titel der wet 233

„ 102. Inwerkingtreding , 234

Sluiten