is toegevoegd aan uw favorieten.

Een uitverkoren vat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

EEN UITVERKOREN VAT.

moeilijk te achterhalen zijn. Antiocheensche Joden sluipen rond om hier en daar tendentieuze verhalen op te disschen. En het resultaat is dan dat zij niet slechts miskend, maar op alle manier gekweld en soms zelfs getergd worden, zoodat zij hun veerkracht tijdelijk verliezen en er machteloos bij neerzinken.

Gebroken liggen zij daar dan buiten de poort.

Maar dit is tevens het oogenblik, waarop de trouwe discipelen, die zoo menigmaal door hun prediking gezegend werden, een sympathieken kring rondom den gevallene vormen en hem door hun liefde vertroosten. Vele woorden zijn er niet voor noodig. Een enkel teeken van begrijpen is reeds genoeg. De zwijgende tegenwoordigheid der waarachtige vrienden is alleen reeds een weldaad, hun onwankelbare trouw is in die uren o, zoo bemoedigend; menige neergesteenigde dienstknecht werd door deze blijken van genegenheid dermate verkwikt, dat hij evenals Paulus de kracht vond om weder op te staan en met het zwaard des Geestes in de vastberaden vuist opnieuw den strijd voor 's Heeren naam te beginnen; — de moed herleeft, de energie komt terug, het oog begint weder als van ouds te tintelen, en recht op hun voeten staande vallen zij gelijk vroeger met den stalen kling van hun woord het rijk der duisternis aan,.... dit is de macht der liefde, zij wekt de dooden weêr op!

Paulus is opnieuw de oude held geworden.

In den rijksten zin heeft hij de waarheid van 's Heeren belofte ondervonden, dat Hij den moede kracht geeft, en de sterkte vermenigvuldigt dien, die geene krachten heeft. Eén enkele nacht was genoeg om het zwaar beleedigde lichaam in zoover te herstellen, dat de apostel zijn levenstaak weder kon opvatten, 't Is ongelooflijk, maar Lukas, de medicijnmeester, meldt het nadrukkelijk: „En des anderen daags ging hij met Barnabas uit naar Derbe; en als zij aan die stad het Evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystre en Iconium en Antiochiê."