is toegevoegd aan uw favorieten.

Afgoderye der Oost-Indische heydenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXXIV

omstandigheid, dat buiten die theologische bespiegelingen, maar zeer weinig Baldaeus' eigen werk is. Aan den voet der pagina's heb ik zooveel mogelijk aangegeven, waar Baldaeus met oudere Europeesche schrijvers overeenstemt. Spelling en taal van Baldaeus heb ik onveranderd gelaten, zelfs daar, waar het schijnt dat Baldaeus öf zich slordig heeft uitgedrukt, öf wellicht door den drukker niet goed is gelezen.

Maar het is niet mogelijk, vooral bij de eigennamen, uit te maken wat drukfouten zijn, en wat op rekening van Baldaeus' gebrekkige kennis moet komen. Een vorm als „Panchaviam" bijv. is stellig geen drukfout, maar komt ook bij Faria y Sousa voor en berust dus al op hun gemeenschappelijke bron. Wellicht ook zijn verschillende syntactische eigenaardigheden, het weglaten van het onderwerp bijv., gevolg van de omstandigheid, dat Baldaeus vertaalt. In een Register achter den text worden de merkwaardige namen zooveel mogelijk verklaard.

Bij de beschrijving van de tien avatara's heb ik op de soms zeer opvallende overeenstemming gewezen met verschillende passages uit de Purana's, het Ramayana en het Mahabharata. Daaruit moge blijken, hoe nauwkeurig in het algemeen de bronnen van Baldaeus waren. Ik heb aanvankelijk gemeend, dat het beter ware, voor de Krsna-geschiedenis de door Pavie vertaalde Bhagavat dasam askand ter vergelijking te gebruiken, omdat men kon aannemen, dat meer nog dan de Sanskrit-purana's, de vertalingen en bewerkingen in de volksdialecten voor de text-vergelijking van belang zouden zijn. Het Bhagavat dasam askand echter bleek niets geschikter, dan het ioe boek van het Bhag. Pur. in de Sanskrit-redactie. En dat komt niet, omdat die Hindï-bewerking te ver van de Zuidelijke Hindoe's staat, immers Baldaeus beweerde zelf, dat zijn zegsman uit het Noorden was gekomen, maar inderdaad blijken de verschillen tusschen de vertaling van Pavie en den oorspr. Skr. text niet zoo groot. En waar Baldaeus blijkbaar allerlei in hss. der Jezuïeten voorkomende gegevens heeft verzameld, daar valt ook niet te zeggen, of een door hem meegedeelde redactie in N. of in Z. Indië thuis hoort. Waar nu de Tamil-purana's zoo moeilijk toegankelijk zijn en bovendien de bronnen van Baldaeus blijkbaar berichten bevatten uit verschillende streken van Indië afkomstig, meende ik mij tot de Sanskrit-texten