is toegevoegd aan uw favorieten.

De vleeschexport van Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78

DE UITVOER VAN VEE EN VLEESCH

sedert 1877 had de groote invoer daarvan uit het buitenland eene belangrijke daling der prijzen teweeggebracht

Het was dus mogelijk den export van vleesch jaarlijks hoog op te voeren.

Die uitvoer ondervond van den kant van Engeland geen stoornis door den een of anderen maatregel. Alleen de klachten van die zijde over invoer van varkensvleesch van minder goede hoedanigheid uit Nederland bracht den uitvoer hier een oogenbhk in gevaar, waartegenover, zooals reeds vroeger is besproken, de regeering spoedig, in den vorm van keuring bij uitvoer, maatregelen nam 2).

Van de zijde van den oostelijken buurman werden daarentegen ingrijpende wetsvoorschriften uitgevaardigd, die van wijdere beteekenis waren. Door de bepalingen van de Duitsche wet van 3 Juni 19008) betreffende de slachtvee- en vleeschkeuring werd de invoer van vleesch in Duitschland, deels sterk ingekrompen, deels ook geheel verboden.

De voornaamste der op den invoer van vleesch betrekking hebbende bepalingen van deze wet, later door verschillende besluiten gewijzigd en aangevuld, zijn de volgende *).

Versch vleesch kon slechts in geheele lichamen worden ingevoerd, die bij runderen en varkens in helften gesneden mochten zijn. Met de deelen of met de geheele lichamen moesten zekere inwendige organen in natuurlijken samenhang verbonden bhjven 6).

De invoer werd daarbij verboden van vleeschwaren, waarvan niet meer kon worden vastgesteld, of deze schadelijk voor de menschelijke gezondheid waren.

Verboden werd ook de invoer van vleésch in luchtdicht gesloten bussen of gelijksoortige verpakking, van worsten en dergelijke mengsels van fijn gehakt vleesch, verder van gepekeld vleesch in stukken van kleiner gewicht dan 4 K.G., uitgezonderd hammen, Spek en darmen, en eindelijk van vleesch, dat met zekere

*) Kroon, t. a. p., bl. 10. l) Zie bl. 37 v.v.

») Reichs-Gesetzblatt 1900, S. 547.

4) Schmidt, Die Fleischbeschau-Zollordnung und die gesetzlichen Bestimmungen über die Auslands-Fleischbeschau, bl. 5 v.v.

') Ausfuhrbestimmungen D zu dem Gesetze betreffend die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, vom 3 Juni 1900 (Beilage zu nr. 22 des Centralblattes für das deutsche Reich 1900).