is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene en vaderlandsche geschiedenis sinds ± 1715

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

106

Financieele moeilijkheden.

Economische toestand.

Samenzwering van Babeuf.

Gebreken in d constitutie.

§ 21. Het Directoire: I Binnenlandsche moeilijkheden. De Italiaansche veldtocht (1796—'97).

De nieuwe regeering — het Directoire — stond tegenover ernstige moeilijkheden. Vooreerst moest zij de financieele kwestie onder oogen zien. De oorlog tegen Oostenrijk, Engeland en Sardinië bleef veel geld eischen. De regeering verhoogde enkele belastingen, maar dat baatte al even weinig a's de intrekking van vele assignaten, die door mandats territoriaux werden vervangen, welke ook al spoedig alle krediet misten. Ten sjotte kwam het tot een bankroet: */, der schuldrente werd niet meer uitbetaald ; de assignaten en de mandats territoriaux werden waardeloos verklaard.

Ook de economische toestanden waren verre van gunstig. De handel leed onberekenbare schade door de buitenlandsche oorlogen; de vaststelling van maximum-prijzen had verschillende takken van industrie ten gronde doen gaan, waartoe ook de uitwijking van vele aanzienlijken, het verdwijnen van het hof en de onrustige politieke toestanden medewerkten. Vooral de zijde-industrie had veel geleden. Ergernis verwekte ook, dat herhaaldelijk maatregelen tegen den Katholieken godsdienst wenden genomen.

; Voortdurend moest de regeering op hare hoede zijn tegen samenzweringen van Jacobijnen — thans terroristen of anarchisten genoemd — en van royalisten. Van de eerste is vooral bekend die van Babeuf, die zich Gajus Gracchus noemde. Hij verkondigde communistische theorieën: zoo wilde hij b.v., dat alle levensmiddelen naar de marktpleinen moesten worden gevoerd, om onder het volk te worden verdeeld. Vele Jacobijnen, ook al waren zij geen communisten, steunden hem. De samenzwering, tegen het Directoire gesmeed, werd echter tijdig ontdekt en Babeuf werd onthoofd (1797).

3 Eindelijk nog bleek spoedig, dat er gebreken waren in de constitutie. Vooreerst toch waren de 5 Directeuren het lang niet