is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der geschiedenis van het vaderland : met historisch leesboek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

midden der onstuimige baren". Zware slagen hebben hem getroffen; zijne broeders vielen op het slagveld; zijn zoon werd hem ontroofd ; het was vooruit te zien, welk lot hem zelf zou treffen, maar nooit hebben de schitterendste aanbiedingen van de zijde van den vijand hem bewogen om aan het volk, waarvoor hij streed, zijn steun te onttrekken.

De innige liefde en het onbegrensde vertrouwen, waarmee het volk hem aanhing, schonken hem vergoeding voor de vele rampen, die hem troffen. Hoezeer de zorg voor zijn volk zijn geest vervulde, blijkt treffend uit de laatste woorden van den stervende : „O God, heb medelijden met mijn arme ziel! O God, heb medelijden met dit arme volk" x).

1579 Parma neemt Maastricht.

1580 Verraad van Rennenberg.

1581 Philips II afgezworen. 1532 Anjou als souverein erkend.

1583 Fransche furie.

1584 Dood van Willem van Oranje.

§ 21.

Het tijdvak van Leicester.

De zonen van Oranje. Hoe diep men ook geschokt was door den dood van den Prins, na de laaghartige daad was men minder dan ooit genegen om zich aan den koning te onderwerpen. Het was echter moeilijk iemand te vinden, die de plaats van Oranje kon innemen; zijn oudste zoon, Philips Willem, vertoefde nog altijd in Spanje; Maurits was maar 17 jaar oud, terwijl Frederik Hendrik, uit het huwelijk van den Prins met Louise de Coligny gesproten, een zuigeling was.

Aanbieding der souvereiniteit aan Frankrijk en Engeland. De toestand was zoo hachelijk, dat men besloot de souvereiniteit aan den broeder van Anjou, den Franschen koning Hendrik DII, aan te bieden. Frankrijk werd echter zoozeer door godsdienstoorlogen verscheurd, dat . de koning het aanbod niet durfde aannemen. Nu wendde men zich tot Engeland. Sedert langen tijd stond Elisabeth op zeer slechten voet met Philips II, vooral door het gevangenhouden van Maria Stuart, die door de Katholieken als de wettige koningin van Engeland werd beschouwd. Reeds lang had Philips H de ontevredenen in Engeland aangemoedigd, terwijl Elisabeth zijdelings den opstand hier te lande steunde. Slaagde Spanje er dus in de Nederlanders te onderwerpen, dan had zij van die zijde het ergste te vreezen.

») Gr. Platen-atlas: Fig. 188, 190—195; KI. PI. Fig. 111, 114 en 116