is toegevoegd aan uw favorieten.

Twee menschen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal begonnen worden. Zij denkt zelfs reeds aan de kooplieden te Bozen, aan wie zij de vruchten tegen hoogen prijs wil verkoopen. Van de jaarlijksche opbrengst van den oogst zal een groot, woest, steenachtig stuk grond in een vruchtbaren akker herschapen worden. Op rotsachtigen grond tarwe zaaien en oogsten . . . dat is zoo'n echt Judithwerk! :#

Om mijn goede ouders bij al hun zorgen over hun jonker ook wat vreugde te geven, bezocht ik gedurende den geheelen zomer niet alleen de Platterhoeve, maar ook de Eerwaardige paters in het klooster Neustift. Onze kapelaan Plohner is namelijk met den tijd wat erg oud en lastig geworden, en zijn leerling zeer levendig en onstuimig, zoodat ik de laatste jaren toch reeds nu en dan te Neustift school ging. Stellig toonde ik mij een zeer luie discipel van de gestrenge godin der wetenschap.

In deze stralende zomerdagen, waarin zooveel wonderlijke dingen gebeurden, kwam de luie jonker tot inkeer, en deelde uit vrije beweging in het klooster en in het slot zijn besluit mede: voortaan beter, en met meer volharding het klooster te zullen bezoeken. Daarover ontstond in het huis mijner ouders zulk een vreugde, ontroering en dankbaarheid jegens mij, dat ik mij schaamde; wat een buitengewoon onaangename gewaarwording gaf.

Nu schep ik zeer veel behagen in het klooster Neustift. Het herinnert aan den ouden riddertijd, hét heeft zooiets allesoverheerschends. Het is een echte ridderburcht. Ofschoon het in het dal ligt troont het als het ware op een trotsche, geestelijke hoogte, van waaruit het vele diepten aan zich heeft onderworpen. Het is rijk aan bosschen en wijnbergen; aan akkers en weiden hoog op de Alpen; en zijn gemeente bestaat uit een verbond van vazal-

91