is toegevoegd aan je favorieten.

Uit eigen land : Nederlandsch leesboek voor christelijke scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs, hoogere burgerscholen, gymnasia, kweek- en normaalscholen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NEERSLACHTIGE KONING. *)

Uit: Dr. H. C. Rogge, Sproken en Vertellingen uit de Middeleeuwen. Amsterdam, Y. Rogge. 1885.)

Zeker koning vaardigde eens deze wet uit, dat, zoo iemand terstond ter dood gebracht moest worden, des morgens voor zonsopgang de trompet zou worden geblazen voor diens huis, waarna hij dadelijk, in zwarte kleederen gehuld, voor den rechter moest verschijnen, om zijn vonnis te ondergaan.

Dezelfde koning richtte een groot gastmaal aan en noodigde daarop zijn vasallen, die allen verschenen. Het feest werd opgeluisterd door bekwame muzikanten, die op vedels, harpen, luiten en andere instrumenten aangename wijzen speelden, tot groot genot van allen, die aanzaten. Doch de koning zat droevig ter neer; hij gaf geen enkel teeken van blijdschap, maar toonde een somber gelaat en deed niets dan zuchten en weenen. De genoodigden verwonderden zich zeer, toen zij dit gewaar werdén, maar zij durfden den koning niet naar de oorzaak zijner droefheid vragen. Daarom zeiden zij tot den broeder des konings, dat deze eens de reden van zijne smart moest uitvorschen.. De broeder deed, wat hem gevraagd

') Bewerking van een der verhalen uit „ Gesta Romanorum", overgezet als „Die gesten of gheschiedenissen van Rome" of „Die hystoriën ghetogen vten gesten ofte croniken der Romeyne", een in de middeleeuwen buitengewoon geliefd volksboek, vol vertellingen, legenden en fabelen. Naden Bijbel is — gelijk Dr. Rogge zegt — in de middeleeuwen geen boek zoo veelvuldig gelezen als dit.