Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

hoofd of den bestuurder der zaak is, of door dezen als bestuurster of opzichteres Van den bedrijfsarbeid is aangesteld, of werkzaam is in een winkel tevens werkplaats (waarover later meer).

Loopwerk.

Loopwerk mag door personen beneden veertien jaar slechts worden verricht des morgens na 7 uur tot uiterlijk des avonds 9 uur, als zij niets anders dan loopwerk doen. Door jeugdige personen die overdag ander werk doen, mag na 7 uur 's avonds, het eindigen van den werktijd, geen loopwerk meer worden verricht.

Jongens en meisjes beneden 14 jaar, die uitsluitend met dit werk belast zijn, moeten dus uiterlijk des avonds om negen uur naar huis gaan en mogen dan geen boodschappen of pakjes meer meenemen die onderweg moeten worden afgegeven of bezorgd. Jeugdige personen, zoowel mannelijke als vrouwelijke, mogen des avonds na negen uur geen dienst meer doen als winkelbediende of winkeljuffrouw.

Werktijd.

Door jeugdige personen of vrouwen mag in fabrieken en werkplaatsen niet langer arbeid worden verricht dan tien uur per dag en 58 uur per week, terwijl die arbeid niet vroeger mag aanvangen dan te 6 uur des voormiddags en niet later mag eindigen dan te 7 uur des avonds.

Vergunning tot overwerk.

Voor naaisters en modisten is echter een uit-

Sluiten