is toegevoegd aan uw favorieten.

Practisch boekhouden : handleiding bij het onderwijs

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

Daarvan kan 9% dividend worden uitgekeerd. Het onverdeeld dividendsaldo is / 1185,50.

De aandeelhouders ontvangen dan ƒ 1185,50 min / 371,— = / 814,50 meer, daarentegen wordt in de reserve / 162,90 minder gestort en aan tantièmes / 651,60 minder uitgekeerd.

Blijkbaar wordt alzoo de dividendbelasting, indien ze ten laste der N.V. komt, gedeeltelijk gedragen door de reserve en de tantièmisten.

Over de vraag te wiens laste de dividendbelasting moet worden gebracht, is veel geschreven. Sommigen zien in het feit, dat art. 11 der wet de vennootschap nadrukkelijk als de belastingphchtige aanwijst, het bewijs, dat te haren laste de belasting moet worden gebracht. Hiertegen is aangevoerd, dat het bedoelde artikel slechts de strekking heeft om praktische redenen de vennootschap als kassier van den fiscus aan te wijzen, zonder meer. Anderen zijn van meening, dat waar de wet in art. 1 de belasting heft van de uitdeelingen, het billijk is, dat zij die deze uitdeelingen genieten, de belasting betalen.

Vaak wordt in de practijk ter vereenvoudiging der berekening, de dividendbelasting ten laste van het volgend boekjaar gebracht.

In het gegeven geval zal de verdeehng luiden:

Winst / 30.000,—

Dividend 5% „ 10.000,—

/ 20.000,—

Reserve / 2.000,—

Tantièmes „ 8.000,—

Dividend „ 10.000,—

„ 20.000,—

Er wordt dan 10% dividend uitgekeerd. In het jaar der uitkeering wordt de onkosten-rekening gedebiteerd voor / 1810,— dividendbelasting. Indirect wordt hier alzoo de tweede methode toegepast.

VoUedigheidshalve volgen hier de boekingen der drie bovenstaande gevallen: Élfel! t

a. de dividendbelasting komt ten laste der aandeelhouders en drukt op het boekjaar, waarin de winst is gemaakt: